Børnehave

Erfaringer fra fire kommuner skal give viden om hvordan I skaber en god evalueringskultur

BUPL og KL vil i nyt projekt undersøge, hvordan rammer, organisering og den pædagogfaglige ledelse kan bidrage til at styrke evalueringskulturen i dagtilbud.

Af Irene Aya Schou 11/08/2020
BUPL,
KL

En evalueringskultur giver indsigt i, hvad ledere og medarbejdere gør godt i det pædagogiske læringsmiljø.

Men hvordan skaber man som daginstitution en stærk evalueringskultur, der styrker børnenes læring, trivsel og udvikling? Og hvilke erfaringer findes der allerede fra landets kommuner og daginstitutioner?

Det ønsker parterne på det kommunale område med KL og BUPL i spidsen at undersøge i projektet ”Styrket pædagogisk læreplan - udvikling af en stærkere evalueringskultur”.

Ny dagtilbudslov danner rammen

I 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft, der styrker arbejdet med børns læring med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og udviklingen af en stærk evalueringskultur i landets dagtilbud.

Målet er at sikre, at alle børn, uanset forudsætninger og forudgående erfaringer, møder inkluderende og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet.

Det kræver et godt blik for, hvornår man lykkes, og en systematisk indsats med at undersøge og evaluere ens egen pædagogiske praksis. 

- Den nye dagtilbudslov lægger vægt på, at der udvikles og skabes en evalueringskultur i dagtilbud, som meget gerne skulle være en hjælp til at udvikle kvaliteten af det daglige pædagogiske arbejde. Derfor vil vi med projektet undersøge gode eksempler fra praksis på arbejdet med at udvikle en stærk evalueringskultur, som styrker børnenes læring, trivsel og udvikling, lyder det fra Jette Kyhl, projektleder fra KL.

Erfaringer fra fire kommuner

Sammen med Lise Ringgaard Have fra BUPL er hun projektleder for projektet, der skal identificere og opsamle erfaringer, muligheder og eventuelle barrierer for en styrket evalueringskultur og samtidig afdække, hvad en stærk evalueringskultur betyder for den faglige udvikling og oplevelse af kvalitet hos pædagoger og ledelse.

For at få et indblik i, hvad der virker på området, bidrager daginstitutioner og forvaltninger fra fire kommuner med erfaringer i projektet. De fire kommuner er udvalgt, fordi de allerede har en veletableret praksis for arbejdet med evalueringskultur.

Gennem interviews med forvaltningschefer i de fire kommuner og ledere og pædagoger fra godt otte daginstitutioner håber projektlederne at få vigtig viden om, hvordan lokale rammer, pædagogfaglig ledelse, organisering og kompetencer tilsammen fremmer udviklingen af en bæredygtig evalueringskultur, som også styrker børnenes læring, trivsel og udvikling.

- Det bliver spændende at undersøge det helt konkrete arbejde med evaluering. Både hvordan evaluering er med til at give nye indsigter, og hvilken betydning de konkrete rammer og organiseringen har i arbejdet med evalueringskulturen og udvikling af det pædagogiske læringsmiljø, siger projektleder Lise Ringgaard Have fra BUPL.

Nysgerrige på evaluerende praksis

Projektet tager afsæt i forståelsen af evalueringskultur fra EVA's publikation om ”Evaluerende pædagogisk praksis”, der bl.a. fremhæver lederens rolle med at sikre, at lokale rammer, kompetencer og indhold understøtter udviklingen af en stærk evalueringskultur.

- Da evalueringskultur er et omfattende begreb, har vi i projektet besluttet at være åbne og nysgerrige på, hvad evaluering, opfølgning og kvalitet konkret er for ledere og pædagoger i dagtilbud, siger Jette Kyhl fra KL.  

Inspirationsmateriale klar til foråret

På baggrund af interviews med de fire kommuner vil der blive udarbejdet inspirationsmateriale, tips og gode erfaringer til ledere og pædagogisk personale i alle landets daginstitutioner, der ønsker at arbejde videre med at styrke evalueringskulturen.

De gode erfaringer forventes at kunne præsenteres til næste forår. Projektets resultater formidles bl.a. gennem en vidensrapport, en podcast og en workshop, hvor kommuner fra projektet videndeler med deltagerne, som arbejder med egen evalueringskultur. Projektets materialer bliver også tilgængeligt på vpt.dk.

- Der er tale om et projekt, hvor vi som centrale parter har en gylden mulighed for at blive klogere i fællesskab. Vi skal sikre, at den viden kommer tilbage igen til kommunerne og til dagtilbuddene, lyder det fra Lise Ringgaard Have fra BUPL.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om projektet Styrket pædagogisk læreplan - udvikling af en stærkere evalueringskultur

Projektet drives i et samarbejde mellem KL og BUPL og er en del af OK-aftalen 2018. Det løber fra starten af 2020 til efteråret 2021.

Projektets målgruppe er forvaltningen samt ledere og pædagoger

Projektets første fase:

De kommuner, der bidrager til projektet, udvælges og kontaktes, og der udarbejdes en interviewguide til kvalitativ analyse af emnet.

Projektets anden fase:

Interview med forvaltningschefer, ledere og pædagoger med henblik på at indsamle forskellige tilgange til og modeller for arbejdet med en evaluerende pædagogisk praksis..

Projektets tredje fase:

Interviews analyseres, og der udvælges væsentlige pointer. På baggrund af data og analyser udarbejdes pejlemærker fra de gode eksempler.

Projektets fjerde fase:

Resultater formidles gennem afholdelse af workshop og udarbejdelse af pjece, vidensrapport, podcast og artikler. Alt materiale offentliggøres på vpt.dk.

Om evalueringsbegrebet:

Evaluering kan forstås som systematisk tilbageskuende vurdering af sammenhængen mellem den indsats og de resultater, som er skabt. I dagtilbud vurderes sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring og udvikling. En velfungerende evalueringskultur baserer sig på, at det pædagogiske personale og ledelsen fastholder praksis gennem pædagogisk dokumentation og systematisk refleksion over indsats og resultater.

Den nye dagtilbudslov trådte i kraft 1. juli 2018. Et væsentligt element heri er den styrkede pædagogiske læreplan, som skal sikre at alle børn, uanset forudsætninger og forudgående erfaringer, møder stimulerende og inkluderende pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet. Helt centralt for at indfri disse ambitioner er en stærk, lokalt forankret evalueringskultur, hvor det pædagogiske personale løbende evaluerer og udvikler det pædagogiske arbejde, så de pædagogiske læringsmiljøer til stadighed matcher børnegruppens behov.