Administrationsbachelor

Få fat i de eftertragtede bachelorer i administration

Ny viden og gode råd til kommuner om at rekruttere professionsbachelorer til offentlig administration.

Af VPT 16/11/2023

Kommunerne er i hård konkurrence om at tiltrække nyuddannede studerende fra uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration. For dem er der godt bud efter – både fra andre offentlige og private arbejdsgivere.

Såvel kommunale ledere som de skoler, der uddanner administrationsbachelorerne, peger på, at kommunerne har et uudnyttet potentiale for at tiltrække flere af de nyuddannede.

Fire ud af fem administrationsbachelorer er i arbejde fem år efter afsluttet uddannelse. Det er et pænt stykke over sammenlignelige professionsbachelorer på andre fagområder, hvor det kun gælder to ud af tre.

Det viser en kortlægning af, hvordan det er gået alle de administrationsbachelorer, der er blevet færdige siden 2012.

Kortlægningen er et led i et projekt mellem HK Kommunal og KL, som bl.a. har til formål at øge viden om muligheder og barrierer for, at en større andel af administrationsbachelorerne kan finde fodfæste på det kommunale arbejdsmarked.

Mindre andel søger job i kommunen

Uddannelsen til professionsbachelor er målrettet den offentlige sektor, og kommunerne er fortsat den største arbejdsgiver for bachelorerne. Men der er sket en tydelig forskydning siden uddannelsens start.

På første årgang var det 58 pct. af de studerende, der fik job i en kommune. Den andel er faldet år for år, så det nu (årgang 2020) kun er 30 pct., der er kommunalt ansat et år efter sidste eksamen. Da antallet af nyuddannede har været stigende år for år, aftager kommunerne dog stadig et højt antal administrationsbachelorer.

Der er udsving fra år til år, men tendensen er, at stat og regioner til sammen ansætter cirka hver tredje. Det samme gør de private virksomheder, hvor der også kan være brug for de kompetencer,  de studerende tilegner sig på uddannelsen.

Kortlægningen viser dog også, at kun godt hver anden privatansatte administrationsbachelor har et arbejdsindhold, der er ”uddannelsesrelevant”, dvs. ligger i naturlig forlængelse af deres uddannelse. Blandt dem, der er offentligt ansat, gælder dette ni ud af ti.

 

Bagom kortlægningen

For at forstå  tendenserne bedre har KL og HK Kommunal:

  • Gennemført et rundspørge blandt 160 nuværende studerende på uddannelsen
  • Interviewet en række kommunale ledere, der har erfaring med at ansætte administrationsbachelorer
  • Interviewet uddannelseslederne på to af de professionshøjskoler, der udbyder uddannelsen.

Er kommunen attraktiv?

Halvdelen af de studerende, der er eller har været i praktik, har været det på en kommunal arbejdsplads. Men når man spørger studerende, der endnu har praktikken til gode, sætter kun 30 pct. ”en kommune” øverst på ønskesedlen til et kommende praktiksted.  

Næsten hver fjerde studerende har planer om at læse videre på en kandidatuddannelse i umiddelbar forlængelse af deres professionsbachelor. Blandt dem, der hellere vil direkte videre til et job, vil cirka halvdelen gerne arbejde i en kommune. Den anden halvdel ser ikke kommunen som et oplagt karrierevalg, og som begrundelse for ikke at ønske sig et kommunalt job angiver disse studerende blandt andet:

  • Det område eller de arbejdsopgaver, jeg forestiller mig at have, findes ikke i en kommune (29 pct.).
  • Jeg har ikke nok viden om, hvilke arbejdsopgaver jeg ville kunne få (21 pct.).
  • Det lyder kedeligt at arbejde i en kommune (21 pct.)

Et uudnyttet potentiale

Det kunne tyde på, at kommunerne har et uudnyttet potentiale for at gøre det endnu tydeligere for de studerende, hvordan de vil kunne udnytte og udvikle deres kompetencer på en kommunal arbejdsplads.

For hvis man skal tro erfaringerne fra fire kommuner, der har administrationsbachelorer ansat, passer deres profil godt til en lang række opgaver i den kommunale forvaltning, hvor man ellers ville ansatte en kontoruddannet eller en akademiker.

– Administrationsbachelorerne har typisk et lidt højere akademisk niveau i forhold til nyuddannede kontorassistenter. Omvendt har de både i kraft af uddannelsens praksisnære fokus og deres praktikperiode et tættere kendskab til den kommunale hverdag end mange nyuddannede akademikere, fortæller Gitte Ebbesen, afdelingsleder for Personale i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tre tendenser i fokus

De interviewede lederne understreger, at der er en stor spændvidde i, hvilke job bachelorerne ansættes i, og hvordan de så udfylder dem. Men de kommunale ledere peger samlet set på tre tendenser, der kan få betydning for, hvilke faggrupper der kommer til at løfte fremtidens administrative opgaver.

1. Højere kompleksitet i opgaverne

En række standardiserede administrative opgaver automatiseres, og de resterende bliver mere komplekse. Det kræver en kombination af analytisk sans og et godt kendskab til grundopgaverne, som kunne passe godt på en profil som administrationsbachelorernes.

– Vi arbejder intensivt med at automatisere store dele af lønadministrationen og udvikler meget på det område. Efterhånden har vi faktisk ikke mange af de gamle rutineopgaver tilbage. Derfor sidder vi nu med den del af lønbehandlingen, som er mere kompleks, og det stiller højere krav til de medarbejdere, der skal løse opgaverne, siger Susanne Bergen Larsen, der er teamleder i Københavns Kommunes Center for Løn og Personale.

2. Behov for at tænke i helheder og på tværs

Der bliver stadig mere fokus på at skabe sammenhæng for borgerne. Det kræver medarbejdere, der er gode til at være bindeled mellem og samarbejde med andre faggrupper og andre dele af organisationen.

– Det er meget vigtigt at kunne oversætte mellem det akademiske sprog i forvaltningen og så det faglige sprog hos dem, der skal realisere fx et nyt projekt. Hvis det bliver for meget akademisk snak, risikerer man, at folk ikke rigtig forstår projektet eller kan se sig selv i det. Den oversættelse, synes jeg, at vi er rigtig gode til, siger Ulla Albæk, der er konstitueret leder for administrationen i Civilsamfund & Samskabelse, Aarhus Kommune, og selv er uddannet administrationsbachelor.

3. Kompetencer vigtigere end uddannelsesbaggrund

Der er opbrud i gamle normer for, hvilke faggrupper der skal løse de administrative opgaver. Før lå det mere fast, fx hvornår man ansatte kontoruddannede, akademikere eller andre faggrupper. I dag er feltet mere åbent – også fordi de færreste kan tillade sig at være kræsne i den nuværende situation, hvor det ofte er svært at rekruttere:

– Når vi ansætter i dag, ser vi ikke så snævert på folks uddannelsesbaggrund, fx om vi skal have en administrationsbachelor eller en HK-uddannet. Det handler mere om at sikre det bedste match mellem de opgaver, vi skal have løst, og den enkelte ansøgers profil, siger Birgitte Stenderup, der er personale- og udviklingschef i Esbjerg Kommune og samtidig formand for uddannelsesudvalget for administrationsbachelorer på UC Syd, der ligger i byen.

 

Skoler: Gør jer mere synlige

Hvis kommunerne skal have fingre i flere af de ombejlede professionsbachelorer i offentlig administration, skal de gøre det endnu tydeligere for de potentielle ansøgere, hvad en kommunal arbejdsplads kan byde på. Sådan lyder det fra to af de professionshøjskoler, der uddanner dem.

– Vi oplever ikke, at administrationsbachelorerne er uinteresserede i kommunerne. De er først og fremmest optaget af spændende opgaver – uanset hvilken sektor det er i. Men der er mange kommuner og især afdelinger i den enkelte kommune, som ikke kender uddannelsen eller ved, hvad de færdiguddannede kan, siger Malene Blond, uddannelsesleder for offentlig administration på UCN i Aalborg.

Hun understreger, at de på skolen gør meget for at introducere de studerende til deres mulige fremtidige jobfunktioner – i høj grad også i en kommune. Det anerkender Ulla Albæk fra Aarhus Kommune, men hun drømmer samtidig om, at skolerne i endnu højere grad inviterer repræsentanter for de kommunale arbejdspladser ind i undervisningen og andre fora.

Efterspørg administrationsbachelorerne 

Fra uddannelsesleder på UC Syd, Margrethe Bjerg, lyder opfordringen til kommunerne blandt andet aktivt at efterspørge administrationsbachelorerne, når de rekrutterer administrative medarbejdere:

– Hvis man vælger at slå en stilling op som kontorassistent, så vil administrationsbachelorerne ikke søge den. Det samme gælder, hvis man tydeligt signalerer, at det er et AC-job. Hvis de også fik nævnt administrationsbachelorerne – eller helt undlod at fremhæve én bestemt uddannelsesbaggrund – tror jeg, at det ville få flere relevante kandidater til at søge.

Administrationsbachelor søges

KL har gennemgået jobslag fra perioden 2013-2021 og fundet 358 opslag, der eksplicit efterspørger en administrationsbachelor. Antallet er steget markant i sidste del af perioden; i 2021 var der således 179 af sådanne opslag, heraf 70 pct. fra kommunale arbejdsgivere.

Gennemgangen viser også, at når administrationsbachelorer nævnes direkte i et stillingsopslag, er de typisk sidestillet med enten kontoruddannede eller andre på deres eget uddannelsesniveau. Det er relativt sjældent, at der i et opslag efterspørges en administrationsbachelor eller en akademiker.

HK og KL: Brug kompetencerne rigtigt

For HK Kommunal peger den indsamlede viden på, at administrationsbachelorernes kompetencer kunne udnyttes endnu bedre i kommunerne:

 – Det administrative område i kommunerne står midt i en spændende udvikling, hvor der ikke bare er brug for dygtige kontoruddannede og akademikere. Også administrationsbachelorerne har en meget vigtig rolle at spille, men det kræver, at det bliver endnu tydeligere for både de kommunale arbejdsgivere og de studerende, hvad de har at tilbyde hinanden, siger uddannelsespolitisk konsulent Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

Det er hendes samarbejdspartner i KL, Emil Rosenlund Andersen, enig i. Han tilføjer:

– I en tid, hvor vi mangler arbejdskraft i hele samfundet, har vi en klar fælles interesse i, at ressourcer og kompetencer bliver brugt, hvor de gør mest gavn. Jeg tror, at vi både i kommunerne og på skolerne skal være gode til at pege på de attraktive jobmuligheder på kommunale arbejdspladser.

Få fakta og anbefalinger
Vil du vide mere
Pjece