Træning for livet

Ældre med lårbensbrud: Træning for livet gør en forskel

Projekt har afdækket, hvordan man via en tværsektoriel indsats kan forebygge, at lårbensbrud hos ældre fører til tab af fysisk funktionsevne.

Af Pernille Søndergaard 24/06/2024

Ældre mennesker med hoftebrud er en af de mest sårbare patientgrupper i sundhedsvæsenet. Et hoftenært lårbensbrud kan nemlig have meget alvorlige konsekvenser.

Dødeligheden er høj, og typisk genvinder de ældre ikke deres tidligere funktionsniveau efter et lårbensbrud. Det er en problematik, som har stor bevågenhed i behandling og rehabilitering.

Men hvordan undgår man, at et lårbensbrud hos ældre patienter medfører komplikationer, genindlæggeler, tab af fysiske funktionsevne og i værste fald død? Det har forskningsprojektet Træning for livet haft til formål at undersøge.

Tværsektorielt rehabiliteringsforløb forbedrer funktionsevnen

I Danmark er patienter med et hoftenært lårbensbrud indlagt 5-7 dage, hvorefter den videre pleje og genoptræning foregår i kommunalt regi. For alle, men især for sårbare ældre, er sammenhæng på tværs af primær- og sekundærsektor derfor hel essentiel.

I samarbejde med seks kommuner og Kolding Sygehus har projekt Træning for livet derfor undersøgt effekten af et tværsektorielt rehabiliteringsforløb målrettet kognitivt velfungerende ældre, der indlægges på Kolding Sygehus efter et hoftenært lårbensbrud.

Og resultaterne af projektet, viser, at et sammenhængende tværsektorielt rehabiliteringsforløb, som inkluderer tidlig opsporing af kritisk sygdom og tidlig initieret progressiv styrketræning, forbedrer den fysiske funktionsevne hos ældre patienter med et hoftenært lårbensbrud

Hvad er konceptet for interventionen Træning for livet?

Interventionen Træning for livet inddrager nationale anbefalinger fra lærings- og kvalitetsteam for patienter med hoftenært lårbensbrud og bygger videre på erfaringer fra det tværsektorielle projekt "Kom trygt hjem."

Træning for livet er et tværsektorielt og tværfagligt rehabiliteringsforløb, som omfatter tre dele:

Sygeplejefaglig indsats med henblik på tidlig opsporing af kritisk sygdom og komplikationer. Til det formål er der aftale om måling af basale værdier, bl.a. blodtryk, puls og respirationsfrekvens, under og efter indlæggelsen. Ligesom der er udarbejdet grænseværdier for, hvornår sygehuset skal kontaktes. Sygehuset beholder samtidig behandlingsansvaret 14 dage efter udskrivelsen.

Dag 3 efter udskrivelsen vurderer akutsygeplejen den ældre og og måler basale værdier.

Styrketræning, som består af et tværsektorielt træningsprogram centreret om kontinuerlig og progressiv træning. Programmet bliver påbegyndt under indlæggelsen, og de første 14 dage efter udskrivelsen modtog målgruppen 5 genoptræningssessioner i et træningsforløb af 12 uger. Opfordringen er endvidere, at styrketræningen foregår på hold.  

Empowermentorienteret tilgang, som støtter og involverer ældre med et hoftenært lårbensbrud i at handle og tage medansvar for rehabiliteringsforløbet. I Træning for Livet modtog de ældre eksempelvis vægte, de kunne bruge hjemme, samt information om en app med yderligere informationer fra sygehus og kommune.

Et kontrolleret klinisk studie

For at kunne vurdere effekten af Træning for livet blev projektet gennemført som et kontrolleret klinisk studie. De seks kommuner, som var involveret i projektet, blev opdelt i lige store enheder, således at de fire mindre klynger udgjorde i alt to enheder og de to store kommuner fire enheder. 

I starten modtog alle enheder vanlig pleje og træning, hvorefter en enhed hver tredje måned skiftede fra vanlig pleje og træning til interventionen Træning for Livet.

Måden at organisere projektet på har betydet, at alle kommuner har bidraget med data vedrørende Træning for Livet og vanlig pleje og træning. Samtidig har alle kommuner opnået kendskab til og erfaring med Træning for Livet.

Indholdet i Træning for Livet blev formidlet til de sundhedsprofessionelle (sygeplejersker og fysioterapeuter) på en workshop, umiddelbart før enheden skiftede fra vanlig praksis til Træning for Livet.  

Hvad er effekten af Træning for livet?

Resultaterne er baseret på 272 ældre, hvoraf 135 har modtaget vanlig praksis og 137 har modtaget interventionen Træning for Livet.

Effekten er målt på et antal kliniske tests, der viser det fysiske funktionsniveau for de ældre, der har modtaget Træning for livet i sammenligning med de ældre, der har modtaget vanlig praksis.

Jeg kunne træne med fire eller fem andre mennesker i samme situation som mig. Vi trænede godt og havde meget sjov sammen. Det hjalp med at genopbygge mig. Jeg kunne se resultaterne blive bedre og bedre hver gang, jeg kom. Det var gavnligt for mig at være sammen med andre i samme situation. Det styrkede min selvtillid.

Deltager i Træning for livet

Kliniske test og resultater
  • Timed Up and Go (TUG) er en test, der måler den tid, det tager patienten at rejse sig fra en stol med armlæn, gå tre meter og returnere til stolen. TUG målt tre måneder efter operationen viser, at ældre, der deltager i  interventionen Træning for Livet har en TUG-score på 13 sekunder, mens ældre, der modtager vanlig pleje og træning har en TUG-score på 16 sekunder. Resultatet efter 6 måneder viser, at ældre i Træning for Livet fortsat går hurtigere (12 sekunder) sammenlignet med ældre, der modtager vanlig pleje og træning (15 sekunder). 
     

  • Barthel-20 er en test, der vurderer ældres behov for hjælp til daglige aktiviteter såsom personlig hygiejne og påklædning. Testen viser, at ældre i Træning for Livet scorer bedre end dem, der modtager vanlig pleje efter 6 måneder. Der ses ingen forskel efter et år. 
     
  •  Selvvurderet Livskvalitet. Ældre, der modtager interventionen Træning for Livet, scorer bedre end ældre, der modtager vanlig pleje og træning. Forskellen er signifikant ved målingen efter 6 måneder.
Både de ældre og de sundhedsprofessionelle i projektet gav udryk for en positiv oplevelse af rehabiliteringsforløbet

Ingen forskel i antallet af genindlæggelser, dødelighed og smerte

En sammenligning mellem vanlig pleje og træning og  interventionen Træning for Livet viser ingen forskel i forhold til antallet af genindlæggelser og død målt efter henholdsvis 30 dage og et år.

De ældres smerteangivelse blev i projektperioden indhentet ved telefonsamtaler hver 14. dag de første tre måneder efter operationen. Data viser ingen forskel i smerteangivelse mellem ældre, der modtager vanlig pleje og træning, og ældre, der modtager Træning for Livet.

3 gode råd til implementering af tværsektorielle projekter
  • Involver begge sektorer fra start i udviklingen af tværsektorielle indsatser.
  • Anvend et forskningsdesign, der giver kommunerne mulighed for både at virke som kontrolgruppe og interventionsgruppe. Dermed får alle mulighed for at prøve den 'nye indsats'.
  • Etabler en styregruppe bestående af repræsentanter fra alle involverede instanser.
Artiklens forfattere

Artiklen er skrevet af:

Bjarke Viberg
Professor, overlæge, ph.d.

 Heidi Grejsen
Chefsygeplejerske


Inge Hansen Bruun
Forsknings- og udviklingsterapeut, ph.d. Lektor

Birgitte Nørgaard
Professor, Forskningsleder

Kvalitetsudviklingspulje skal give borgerne sundhed og livskvalitet

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne stiller store krav til sundhedspersonalets viden og kompetencer. I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2018 aftalte KL og Sundhedskartellet derfor en pulje for praksisnær forskning og kvalitetsudviklingsprojekter i kommunerne.

De 10 projekter fokuserer på forebyggelse og rehabilitering til borgere med kroniske sygdomme og på, hvordan kommunerne kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Projekterne skal give borgerne en bedre hverdag med mere sammenhængende borgerforløb eller ved at forbedre borgernes funktionsevne, så de kan mestre eget liv og gøre ting, som giver livskvalitet.

Læs mere om projektet på KL.dk