Projekter, der har fået støtte til inklusion og nyspecialisering

Se de projekter, der har fået støtte til inklusion og nyspecialisering

Ni projekter har modtaget støtte fra Fremfærd Særlige Behovs pulje til nyspecialisering og inklusion.

Af Mia Dalby Larsen 17/08/2015
Fremfærd

39 kommunale arbejdspladser rundt om i landet har søgt støtte til projekter, der drejer sig om nyspecialisering og inklusion. Fremfærd Særlige Behov har uddelt puljemidler til ni projekter, som tilsammen dækker alle puljens fire formål. Der er i alt bevilget 1.314.925 kr.

Gentofte Kommune har modtaget støtte til et projekt under puljens formål 1: At flere børn i dagtilbud og i skoler bliver inkluderet og herunder får bedre mulighed for at blive så dygtige, de kan og indgå i stimulerende sociale relationer til andre børn.

Projektet er:

Maglegårdsskolen og Børneterapien/Gentofte Kommune: 1 +1 = 3
Et projekt, der har til formål at skabe en inkluderende skolegang for børn i Gentofte kommune, der har brug for en særlig indsats. Projektet har i et samarbejde mellem Børneterapien og Maglegårdsskolen til hensigt at frembringe ny viden om, hvilken betydning overgangene i en skoledag har for udsatte elevers trivsel og læring.  Målet er at nyspecialisere organiseringen, samt skoledagens struktur for målgruppen og tilføre kompetencer til lærere og pædagoger, så børnenes behov bedst understøttes. 

To projekter fra Mariagerfjord Kommune og fra Slagelse Kommune har fået støtte under puljens formål 2: At flere anbragte børn får en tryg, stabil og succesfyldt skolegang og at flere får mulighed for at opnå en ungdomsuddannelse.

De to projekter er:

Mariagerfjord kommune: Effekten af læreruddannet supervision til plejefamilier
Et projekt, der vil nyspecialisere kommunens tilgang til børn og unge anbragt i familiepleje ved at undersøge nye samarbejdsformer mellem familiepleje, ressourcecenteret og skolen. Projektet vil dels etablere et vidensgrundlag omkring støttemulighederne til plejefamilier ifht. hjælp til skolearbejdet og dels afprøve effekten af læreruddannet supervision. 

Autimsmecenter Vestsjælland/Slagelse Kommune: App-værkstedet
Et projekt, der undersøger, udvikler og afprøver ACV's STU-elevers evner indenfor spiludvikling med et langsigtet formål om inklusion gennem nye erhvervsrettede uddannelsesforløb og udviklingen af en socialøkonomisk virksomhedsmodel. Projektet samarbejder med et privat softwarefirma Euman, som leverer software, og en folkeskole som potentiel aftager-gruppe af produktet. Dermed nyspecialiseres også beskæftigelsesindsatsen gennem OPS med visionen om, at særlige behov skal ses som særlige evner.

Tre projekter i Svendborg, Ringsted og Vordingborg kommuner har fået støtte ud fra puljens formål 3: At fremme at flere mennesker med handicap, med udviklingshæmning og/eller psykiske sygdomme får mulighed for at opnå beskæftigelse så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt. 

De tre projekter er:

SCV sydfyn/Svendborg Kommune: Erhvervsrettede brobygningsforløb for elever på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse
Gennem Afprøvning af et formaliseret samarbejde med FAKTA, vil CSV Sydfyn udvikle og afprøve et uddannelsesforløb 'Klar til Start' til borgere med autismespektrumsforstyrrelser. Uddannelsesforløbet skal dels øge elevernes muligheder for fremtidig beskæftigelse i en FAKTA eller lignende butik og dels udvikle og forbedre CSV's tilbud om tilrettelagte erhvervsrettede brobygningsforløb.

Café Ingeborg/Socialcenter/Ringsted Kommune: Cafe Ingeborg - en undersøgelse af en inkluderende arbejdsplads
Café Ingeborg startede som et projekt, hvor faglige medarbejdere og mennesker med udviklingshæmning blev ansat til produktionen og ikke mindst forbedringen af kvaliteten i kommunernes ældremad. Efter fire år er Café Ingeborgs opgaveportefølje og medarbejdergruppe kun blevet større samtidig med, at alle indikatorer peger på høj medarbejdertilfredshed og følelse af et meningsfuldt arbejdsliv. Projektet har til formål at kortlægge og dokumentere Café Ingeborgs vej til succes med henblik på at kunne udbrede denne viden til andre kommuner, sektorer og arbejdspladser. 

Autismecenter Storstrøm/Vordingborg Kommune: Ressourcer på tværs
Projektets formål er at sikre inklusion af mennesker med autismespektrumsforstyrrelser gennem beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Nyspecialiseringen sker gennem etableringen af et bindeled, en udvekslingsmedarbejder, mellem Vordingborg Jobcenter, Autismecenteret og praktiksteder.  Formålet er at sikre positive og udbytterige praktikforløb, der udmunder i fremadrettede ansættelser.

Tre projekter fra Vejle, Svendborg og Slagelse kommuner har fået bevilget støtte under puljens formål 4: At fremme, at mennesker med handicap får flere ikke-betalte sociale relationer og får glæde af og mulighed for at bidrage til frivillige indsatser og tilbud i borgerens lokalmiljø.

De tre projekter er:

Skansebakken/Vejle kommune: Nye relationer - Nye Fagligheder
Skansebakken har i flere år arbejdet med design af relationer mellem beboere og andre medborgere end de faglig-professionelle. Dette har ændret mindsettet og den pædagogiske tilgang, hvilket i vid udstrækning har medført etableringen af flere ikke-betalte relationer på Skansebakken. Projektet vil følge dette spor, men tage skridtet mod at facilitere relationer ud af Skansebakken og på sigt facilitere relationer ind i lokalområdets fællesskaber. 

Socialafdelingen/Svendborg kommune: Udvikling af bæredygtigt design til at etablere ikke-betalte relationer
I samarbejde med professionshøjskolen UC Lillebælt vil projektet etablere et design og herunder konkrete initiativer, der skal understøtte ikke-betalte relationer mellem borgere med tilknytning til socialafdelingen og civilsamfundet (ud over den frivillige sektor). Projektet ønsker at identificere, hvilke kompetencebehov der er hos de fagprofessionelle for at understøtte målsætningen samt nedbryde barrierer for borgernes inklusion i civilsamfundet og omvendt fra civilsamfundet ind på tilbuddene. 

Socialt Resurcecenter Slagelse/Center for Kultur og Fritid/ Slagelse Kommune: Slagelse Open
Formålet med projektet er at inkludere flere borgere med særlige behov i det almene foreningsliv. Projektet vil udnytte den eksisterende viden på tværs af Center for Handicap og psykiatri, Center for Kultur og Fritid, Dansk Handicapidræt og Unge med Handicap, for at skabe en ny tilgang med tilpassede hold indenfor almenidrætten og individuelle guidede forøb, der appellerer til borgere med særlige behov.  

 

Projekt nyspecialisering og inklusion

Dette projekt har fået støtte af Fremfærd Borgere med Særlige behov gennem projekt 'Nyspecialisering og Inklusion'. I alt ni forskellige projekter i kommunerne har fået støtte.
Du kan læse mere om hvilke projekter, der har fået støtte her.

Du kan også læse mere om Fremfærd Borgere med særlge behov her.