MED-udvalgets arbejde kvalificeres, når medlemmerne kender deres roller og opgaver

Evaluering: Den nye MED-grunduddannelse når sine mål

Deltagere fra MED-udvalg i kommuner og regioner er glade for både udbytte og selve undervisningen på den nye MED-grunduddannelse. De går blandt andet derfra med en klar bevidsthed om deres egen og de andres rolle og opgave i MED.

Af Mia Dalby Larsen 14/08/2017
PUF

Når deltagerne går hjem fra en to-dages MED-grunduddannelse, så kommer de hjem til deres arbejdsplads med ny viden, de kan bruge til noget i deres arbejde i MED-udvalgene i kommuner og regioner.

Det viser en grundig evaluering udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på opdrag fra Parternes Uddannelsesfællesskab. Baggrunden for evalueringen er, at KL, Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner ved overenskomstforhandlingerne i 2013 aftalte at lave markant om på den grunduddannelse, som medlemmer af MED-udvalg i kommuner og regioner gennemgår.

Blandt ændringerne var, at uddannelsen blev obligatorisk for alle medlemmer af MED-udvalg, at den gik fra at være fem dage til to dage, og at indholdet i undervisningen blev ensartet og mere målrettet på alle hold med fokus på, at det, man lærer, skal kunne bruges i hverdagens arbejde i MED-udvalgene.

Klare mål virker

De store mål er blevet opfyldt, viser evalueringen.

- Det er en fantastisk evaluering, og resultatet er meget tilfredsstillende både for os, der arbejder med uddannelsen i praksis og for de centrale parter, siger Ulla Bertelsen, der er direktør i Parternes Uddannelsesfællesskab.

I kravene til den ny MED-grunduddannelse lå blandt andet, at der blev lavet klare mål for, hvad kursisterne skal lære, der var krav til, hvordan de skal lære og krav til, at kursisterne skal kunne bruge deres viden i det praktiske arbejde i MED-samarbejdet, når de er kommet hjem fra uddannelsen. Der er også blevet udarbejdet materialer til undervisere og kursister, som følges af alle.

Alt i alt, så sigter uddannelsen nu mod at give alle deltagere en ensartet introduktion til MED-ideen, et ensartet indhold i undervisningen og et klart grundlag for det daglige arbejde i et MED-udvalg, og det er lykkes, at give kursisterne netop det, bl.a. fordi undervisningen er baseret på en række læringsmål, konstaterer EVA i evalueringen.

- Seks læringsmål er blevet meget klart defineret, og det er blevet meget tydeligt, hvad man skal lære på uddannelsen, siger Ulla Bertelsen, der også fortæller, at læringsmål og begrebet synlig læring ofte er noget, som kursisterne kan nikke genkendende til fra f.eks. uddannelsessystemet eller folkeskolerne.

SE OGSÅ: Tips det gode MED-samarbejde

Underviserne skal være inde i deres stof og have pædagogisk overskud

Ambitionsniveauet for uddannelsen er højt, og Parternes Uddannelsesfællesskab har i udarbejdelsen af den nye MED-grunduddannelse lagt vægt på at arbejde med de pædagogiske principper transfer og cooperative learning, hvor der i sidstnævnte bliver lagt vægt på, at alle deltagere bliver aktiverede og hørt gennem øvelser og vekselvirkning mellem plenumdrøftelser og øvelser i grupper.

Cooperative learning bliver fremhævet i evalueringen som afgørende for, at kursisterne får et godt udbytte af undervisningen. Det drejer sig også om den engagerede underviser, der ved at tage afsæt i den lokale MED-aftale m.v. forstår at sikre forankring i deltagernes egen praksis og forstår at lytte sig ind på den kursistgruppe, som vedkommende står overfor. Hun er også så meget inde i sit stof, at hun formår at gøre stoffet vedkommende. Det er især vigtigt at kunne møde sine kursister med forståelse for deres konkrete lokale forhold og aftaler, når undervisningen er centralt tilrettelagt, som det er tilfældet med MED-grunduddannelsen.

- Den gode underviser har jo en kæmpestor viden, erfaring og engagement, som kan favne de meget forskellige kursister, vi har. De skal selv have en stor forståelse for og ideer til, hvordan man styrke og udvikle det gode og værdiskabende samarbejde i MED. Derudover skal de være velforberedte og have et stort kendskab til de lokale forhold og MED-aftalen i den organisation, hvor de underviser. Der kan f.eks. både sidde en rengøringsassistent og en djøf’er på samme hold. Der kan være en garvet og en ny deltager, og der kan være flere fra samme arbejdsplads, mens andre er afsted alene. Spændvidden er en kæmpe udfordring for underviserne, og de skal sikre, at alle kommer ligeværdigt i spil. Vores undervisere fortjener virkelig meget anerkendelse og mange skulderklap, siger Ulla Bertelsen.

For at støtte underviserne, der både består af relativt nye undervisere og virkeligt garvede undervisere, har Parternes Uddannelsesfællesskab besluttet at etablere et tilbud om coaching og kollegial sparring som supplement til de øvrige tilbud om kompetenceudvikling for underviserne .

LÆS OGSÅ: MED-samarbejdets maskinrum: Her er ikke plads til møgspredere

Ny viden skal kunne bruges

Begrebet transfer har også være en central del i udarbejdelsen af den nye uddannelse. Det betyder, at kursisterne skal opleve, at undervisningen er konkret, relevant og nærværende og praktisk anvendelig, når de er derhjemme.

- Bevidsthed om kursisternes egen rolle og opgave og de andres rolle og opgave i MED-udvalget er afgørende, og den bevidsthed kan være med til at forbedre samarbejdet i MED-udvalget og give samarbejdet værdi for opgaveløsningen på arbejdspladsen. Det er jo det, det handler om i sidste ende, siger Ulla Bertelsen.

Ledere og medarbejderrepræsentanterne er nu meget klare på, hvad de hver især kan og skal, og de får nu alle en ensartet og grundlæggende viden om rammerne for deres samarbejde. Det er en klar forbedring.

- Jeg oplever selv, når jeg er ude på uddannelserne, at det står stjerneklart for deltagerne bagefter, hvad deres egen rolle og opgave i MED-samarbejdet er, og at de har fået en god forståelse for, hvornår der er medindflydelse og information og drøftelse. Og  hvornår der er  medbestemmelse og retningslinjer,  siger Ulla Bertelsen. 

Hun oplever også, at det selv for erfarne medlemmer af MED-udvalg har ført til aha-oplevelser, og at den klare viden om deres egen rolle og opgave gør, at medarbejderrepræsentanter byder ind, mens ledere åbner for kvalificering af flere beslutninger.

- Nogle – det gælder både ledere og medarbejdere - har haft den opfattelse, at når en sag er i MED-udvalget, så skal man blive enige. Når de bliver klare over, at MED-udvalgets rolle ofte er at kvalificere ledelsens beslutning, så bliver begge parter mere afslappede og generøse overfor samarbejdet, siger hun.

Hvis du selv vil vide mere om MED-ideen, så kan du tænde for video herunder, som Parternes Uddannelsesfællesskab har lavet. 

Du og dine MED-udvalgskolleger kan også tage Øvelse om kompetencer og Øvelse om retningslinjer, hvis I vil tjekke, hvor godt I i jeres MED-udvalg er inde i MED-samarbejdets rammer og roller.

 

De seks læringsmål

MED-grunduddannelsen er bygget op omkring seks konkrete mål for deltagernes læring. Målene drejer sig om:

  • Medideen og formålet i den lokale MED-aftale
  • Kompetenceforhold
  • Opgaver i MED
  • Rammer og vilkår for MED
  • Information og drøftelse
  • Retningslinjer
Om evalueringen af MED-grunduddannelsen

Parternes Uddannelsesfællesskab bad EVA om at gennemføre en ekstern evaluering af den nye MED-grunduddannelse, der blev sat i gang i februar 2015. Evalueringen havde til formål at kaste viden af sig, som kan kvalificere og videreudvikle grunduddannelsen. 

EVA har gennemført en evaluering, der sigter mod at undersøge, om uddannelsen virker efter hensigten. Der er gennemført interviews med deltagere, undervisere og andre aktører bag uddannelsen. Desuden er der foretaget spørgeskemaundersøgelser.

PUF’s bestyrelse har efter drøftelse af evalueringens resultater besluttet ikke at foretage ændringer i uddannelsen.