Udsatte-team

Tværfagligt akutteam til udsatte borgere: Nu tænker vi i indsatser og ikke i kasser

Kommunen skal støtte hjemløse, misbrugere og andre socialt udsatte med deres problemer, men nogle gange er det svært, med mindre man bryder siloer ned. I Odder Kommune har man nedsat et tværfagligt team, der kan sætte ind med en akut indsats. Det har effekt, fortæller medarbejder og leder.

Af Irene Aya Schou 26/02/2019

For tre år siden arbejdede Christina Søndergaard som sagsbehandler på det specialiserede socialområde. Hun oplevede ofte, at borgere med mange og komplekse problemer havnede mellem flere stole, og at hun og hendes kolleger måtte sige: "Desværre, det er ikke mit bord."

- Det var enormt frustrerende at have borgere, der ikke passede klokkerent ind i nogen kasse, og som havde komplekse problemstillinger, fysiske, psykiske udfordringer og måske en rusmiddelproblematik. Jeg gik til min daværende leder og sagde: ’Vi har brug for en anden måde at samarbejde på’, siger Christina Søndergaard.

'Vi tænker i indsatser, ikke i kasser'

Resultatet blev, at Odder Kommune nedsatte et tværgående tastforce, det såkaldte Udsatte-team, der består af tre kommunale medarbejdere fra tre forskellige områder, én visitator fra sundhed & omsorg, én rusmiddelkonsulent/specialvejleder fra forebyggelse & rusmidler og én socialrådgiver fra det specialiserede socialområde.

- Vores arbejde skaber et samarbejde på tværs af sektorer, så borgerne i særligt udsatte situationer hurtigt kan få en samlet indsats. Vores tilgang til borgerne er at byde ind med indsatser frem for at diskutere, hvilken kasse borgerne passer ind i, siger Christina Søndergaard, der er én af de tre medarbejdere i Udsatte-teamet.

Teamet arbejder i gråzonerne mellem paragrafferne og mellem sektorer, der hvor andre medarbejdere på sundhedsområdet og det specialiserede socialområde har svært ved at agere. Borgere, der havner i denne gråzone, oplever ofte lang sagsbehandlingstid og uvished om, hvordan deres sag skal gribes an. Teamet har et fælles ejerskab på den samlede opgave og indsatser, hvilket gør samarbejdet på tværs nemmere.

- Vi valgte at danne et team til at tage os af de særligt udsatte sager, der går på tværs af sektorer, og hvor der kan være tvivl om, hvem der har ansvaret, og hvem der tager kontakt til borgeren. Det er meget komplekse sager, hvor der er massiv brug for en hurtig indsats. Derfor skulle dette team have kompetencer til at handle, siger Mette Nautrup Bruun, leder af Myndighed på Det Specialiserede Socialområde samt Forebyggelse & Rusmidler i Odder Kommune.

Kreativ omgang med rammerne

Udsatte-teamet i Odder Kommune kan undgå kassetænkning, fordi teamet har fået mulighed for at gøre brug af de eksisterende tilbud i kommunen på en lidt mere kreativ måde end ellers. Teamet kan sætte indsatser i gang, inden de er blevet godkendt på et visitationsmøde og inden, at borgeren er udredt. Medarbejderne har også kompetencer til at gå ind på hinandens fagområder.

- Vi har fået lov at lave faglige vurderinger baseret på samarbejdet med borgeren og de observationer, vi har foretaget. Borgeren tager del i de beslutninger, der bliver truffet, hvilket gør, at de føler sig trygge og hørt, siger Christina Søndergaard, der er uddannet socialrådgiver.

Siden opstarten i efteråret 2016 har Udsatte-teamet haft 14 sager, som er enten afsluttet eller under afvikling. Nogle borgere har haft brug for omfattende støtte og pleje, andre har kun haft brug for et skub her og nu. Christina Søndergaards arbejde er meget alsidigt.

Teamet er ikke begrænset af, hvilke typer af opgaver de hver især kan tage, men har fokus på hvad borgeren lige nu har brug for. Så skal en borger følges til læge eller andet, så gør de det, og andre gange er det ned til det lokale aktivitetscenter, så borgeren kan møde andre og få indhold i hverdagen. Indsatserne kan være meget varierende og afhænger af borgerens akutte behov.

For Christina Søndergaard har arbejdet i Udsatte-teamet givet hende en forståelse for andre faggrupper, bl.a. hvordan det er at være udfører og komme i borgerens hjem. Men det har bestemt også givet udfordringer.

 - Det er ikke kun ens eget synspunkt, der er det eneste rigtige, men det har i sidste ende medført en masse læring om kollegernes arbejdsområde, en styrke som både vi i teamet og borgerne profiterer af, siger hun.

Tidlig indsats har effekt for socialt udsatte

Der foreligger endnu ingen effektmålinger af teamets arbejde, men for leder Mette Nautrup Bruun er der ingen tvivl om, at indsatsen er godt givet ud. 

- For denne gruppe af meget udsatte borgere er det nødvendigt med en koordineret tværfaglig indsats, hvis vi skal lykkes. Indsatserne kan og skal variere, da de er tilpasset den enkelte borger. Derfor kan en indsats være massiv fra start. De udgifter, vi har, er en brøkdel af, hvad det koster, hvis borgeren skal have et permanent bosted eller indlægges flere gange, siger hun og understreger, at der kommer flere og flere af de såkaldt 'skæve borgere', der falder mellem sektorer, og hvor den sociale deroute kan starte ved, at ægtefællen dør, de mister arbejdet eller bliver smidt ud af lejligheden. 

- Det kan være borgere, der har været velfungerende, højtuddannede, og hvor man ikke fanger dem tidligere. Nogle af dem er voldsomt isolerede og ensomme, siger Mette Nautrup Bruun.

Det handler om tillid til medarbejderne

Som leder bruger hun væsentligt færre ressourcer på at forholde sig til de komplekse sager, end hun gjorde før, hvor hun ofte skulle bruge en del mødetid på at drøfte disse sager på tværs i organisationen.

- Nu er rammen sat, og det betyder ro i geledderne og tid til sagsbehandling. Jeg har stor tillid til Udsatte-teamet. De har styr på det. Men tværfagligt samarbejde forudsætter medarbejdere med stor faglighed, så man ikke ender med at lave leverpostej, og det forudsætter en ledelse, der tør at give slip, siger hun og understreger, at den største trussel er, at teamets medarbejdere får nyt arbejde, så vigtig viden forsvinder.

For Christina Søndergaard er arbejdet dog så spændende, at Mette Nautrup Bruun og andre ledere ikke behøver at skrive et nyt stillingsopslag foreløbigt.

- Jeg kan ikke finde andre ord, end at det er super fedt at få lov at komme ud og være sammen med borgerne på en anden måde end at sidde på et kontor og stille en masse spørgsmål. Via dialog og faglig sparring kan vi skabe resultater fremfor at være tvunget til at tænke i kasser, siger hun. 

Ældre mand får hjælp af Udsatte-teamet

En ældre mand bor alene i sin lejlighed i Odder. Han har et problematisk forbrug af rusmidler, men har takket nej til rusmiddelbehandling. Borgeren er psykisk udfordret og vil ikke modtage støtte.

Han modtager hjemmehjælp, og man har fra kommunens side i en længere periode forsøgt med en opsøgende kontakt for at motivere manden til at modtage yderligere hjælp. Borgeren står nu til at blive smidt ud af sin lejlighed efter gentagende klager fra naboer og har behov for akut hjælp.

Sagen overdrages til Udsatte-teamet, som brainstormer på, hvilke muligheder de har for at støtte manden. Hvad har tidligere været forsøgt? – hvad har virket, og hvad har ikke virket?

- Det er ikke tilladt at sige: 'Det er ikke mit bord.' Derimod skal man pege på, hvor vi hver især at byde ind i forhold til at hjælpe borgeren i en given situation, siger Christina Søndergaard.

Teamet beslutter, at manden ikke vil kunne profitere af at blive henvist til et forsorgshjem. Teamets analyse viser, at der er behov for en mere dybdegående funktionsbeskrivelse og beslutter derfor at motivere borgeren til at tage midlertidig ophold på en botilbud.

Tilbudsstedet får til opgave at udarbejde en funktionsbeskrivelse -  hvad han selv kan klare, og hvad han har behov for af støtte. Under opholdet bliver det tydeligt, at manden har brug for en plejebolig, hvilket har får bevilliget. Han bor i dag på et plejecenter, hvor han trives og får den støtte, han har brug for.

- Det er svært at vide, hvordan det ville være gået uden indsatsen fra Udsatte-teamet, men mit bedste bud er, at han var kommet på et forsorgshjem eller boet på gaden, indtil vi i kommunen havde fundet en ny bolig til ham, hvorfra han så også ville blive smidt ud, og sådan ville det køre i en kedelig cyklus, hvor vi reelt kun hjalp ham midlertidigt, siger Christina Søndergaard. 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst:

De tre personer i Udsatte-teamet: Marion Kjær (tv), udfører fra forebyggelse og rusmidler, Christina Søndergaard, myndighed på det specialiserede socialområde og Camilla Lundgreen, myndighed fra sundhed og omsorg.

Kort om Udsatte-teamet:

Teamet består af medarbejdere fra tre områder: Visitator fra Sundhed & Omsorg, rusmiddelkonsulent/udfører fra Forebyggelse & Rusmidler og myndighed fra Det Sociale Specialiserende område.

Formålet er at koordinere komplekse indsatser til borgere med behov for en akut og tværfaglig indsats. Borgerne kan være hjemløse, psykisk syge, misbrugere eller i risiko for at blive smidt ud af sin bolig.  

Når en medarbejder modtager en sag, indkalder medarbejderen til møde i Udsatte-teamet allerede næste morgen. Derefter begynder indsatsen. Efter 30 dage afholdes et opfølgningsmøde for at sikre, at indsatsen virker. Inden tre måneder skal sagen være afsluttet eller videregivet til et andet sted i kommunen. 

Om Mette Nautrup Bruun
Mette Nautrup Bruun
 • Leder af Myndighed på Det Specialiserede Socialområde samt Forebyggelse & Rusmidler
 • Uddannet Socialrådgiver
Om Christina Søndergaard
Christina Søndergaard
 • Har arbejdet i Odder Kommune siden 2012
 • Arbejder i Udsatte-teamet 
 • Uddannet socialrådgiver
Om målgruppe for Udsatte-teamet
 • Hjemløse – med fysisk og/eller psykisk begrænsning.
 • Voldsramte – med behov for en koordineret indsats.
 • Akutte sager - uforudsete ændringer uden ressourcer i netværket.
 • Meldinger om udsættelse - hvor det formodes, at der er særlige tværfaglige problemstillinger.
 • Misbrugere – med behov for tværfaglig indsats.
 • Sparring til generelle sager med behov for tværfaglig indsats.
 • Når borger er til gene for andre i lokalsamfundet.
 • Når sagens karakter gør, at der ikke kan afventes normal visitationsprocedure.
 • Når der er behov for brobygning til andre instanser i Odder Kommune.