botilbud

Projekt livskraft sætter borgerens drømme i centrum

Formålet med Projekt Livskraft er at øge borgerens selvstændighed og livsmestring. Dette kan eksempelvis komme til udtryk ved, at borgeren har et ønske om at tage ansvar for egen madpakke. Medarbejderne beskriver desuden dette som en øget selvstændighedsfølelse eller frihed, som betyder, at borgeren i højere grad end tidligere styrer beslutninger, der har indflydelse på borgerens hverdag.

Af Mette Voss 06/03/2018

Det er alt lige fra valg af tøj til deltagelse i samtaler om selvbestemmelse af mere formaliseret karakter. Vejen til den øgede selvstændighed sker blandt andet igennem synliggørelse af drømme. Drømme kan også forstås som ønsker, muligheder og motivation hos den enkelte borger.

Set i forhold til formålet i projekt Fremtidens Boformer er det interessante i denne praksisform det fokus, der er på at øge borgerens selvstændighed med udgangspunkt i de drømme, borgeren har. Indsatsen handler om, hvordan medarbejderne aktivt og målrettet afprøver tiltag ved at bruge borgernes drømme som løftestang for øget selvstændighedsfølelse.

Den øgede selvstændighed hos borgeren kræver, at medarbejderne tør "træde et skridt tilbage".  Medarbejderne og ledelsen beskriver dette perspektivskifte som, at de skal være faciliterende frem for omfavnende/beskyttende i borgerens liv. Perspektivskiftet gør også borgeren til en ligeværdig medspiller.

Medarbejdertrivsel er også et klart mål

Bedre trivsel blandt medarbejdere er et andet mål og resultat, fordi der bliver skabt et rum for tolerance igennem prøvehandlinger. Bedre trivsel på arbejdspladsen giver gladere medarbejdere og giver mere "drive" og overskud i samværet med borgerne.

Seks foreløbige anbefalinger til at sætte borgerens drømme i centrum

1. Vær facilitator i borgerens liv
Denne praksisform handler om at forfølge borgerens drømme og dermed øge borgerens selvstændighed. Drømme kan også forstås som ønsker, muligheder og motivation hos den enkelte borger. Den øgede selvstændighed hos borgeren kræver, at medarbejderne tør træde et skridt tilbage og indgå som en faciliterende hjælper i borgerens liv frem for at varetage en omfavnende og beskyttende rolle. Det medfører også et fokus på at understøtte borgerens mulighed for at indgå i relationer med andre; pårørende, frivillige eller medbeboere.

2. Brug prøvehandlinger  
Borgerens drømme eller antagelser om borgerens drømme er drivkraft for prøvehandlinger, der sigter på at øge livsglæden for borgeren. Hvis en medarbejder registrerer eller opdager en drøm hos en borger, anbefales det at sætte en prøvehandling i gang. En prøvehandling er en ændring af praksis, som medarbejderen forventer, vil give positivt resultat for borgeren. Det er vigtigt at registrere og evaluere på prøvehandlingen, så man kan følge med i, om prøvehandlingen fører til mere glæde og tilfredshed for borgeren. Er det tilfældet, bliver den ændrede praksis til ny rutine i samarbejdet med borgeren.

3. Skab løbende nyt blik på borgerens situation  
Når borgerens drømme skal i fokus, anbefales det løbende at få nye perspektiver på borgerens situation. Nye perspektiver kan give en dybere forståelse og kvalificere antagelser om borgerens drømme. Nye perspektiver kan også føre til alternative antagelser om borgerens drømme. Nye perspektiver kan opstå i samarbejde med foreningsfrivillige, der skaber aktiviteter på bostedet sammen med borgeren, eller hos andre samarbejdsparter, der har kendskab til borgeren. Perspektivskiftet sætter samtidig fokus på, at borgeren er en ligeværdig medspiller.

4. Fælles fagligt fundament  
Det er vigtigt, at der er et fælles fagligt fundament for arbejdet med at sætte borgerens drømme i centrum på bostedet. Det kvalificerer de hypoteser, som medarbejderne får om borgerens drømme.

5. Del erfaringer, inspirér og bak hinanden op med lærerige fortællinger  
Arbejdet med borgerens drømme og prøvehandlinger kræver, at medarbejdere tør prøve nyt. Nogle gange går prøvehandlingerne godt, men andre gange ser den ændrede praksis ikke ud til at øge tilfredsheden og livsglæden for borgeren. Medarbejderne dokumenterer deres prøvehandlinger i billeder, film mv. og samler dermed vigtige erfaringer op i lærerige fortællinger. Når de lærerige fortællinger deles i medarbejdergruppen, skaber de fælles læring og refleksion i fællesskabet.   

6. Dokumentér og evaluér arbejdet i fælles fagsystem
Det anbefales at registrere og evaluere både borgerens tegn og de prøvehandlinger som igangsættes, i et fælles fagsystem. Alle medarbejdere bør registrere og bidrage til fælles opfølgning. Det, der ikke går helt som forventet, kan give afsæt for læring i lærerige fortællinger. 

I PDF-dokumentet ovre til højre, kan I finde en printvenlig udgave af anbefalingerne.

Inspirationstekster som PDF
Om Botilbud Nord i Aalborg - i praksis fire botilbud:

Samlet er målgruppen personer med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Alle 34 tilbud i Fagcenter for Livskraft, herunder Botilbud Nord, som består af fire botilbud, arbejder med Projekt Livskraft og dermed ud fra samme formål. Beskrivelsen her er blevet til på baggrund af et besøg på Botilbud Nord, som består af:

1: Valmuehaven er et botilbud (ABL §105), der er målrettet voksne med udviklingshæmning og med diagnosen demens eller formodet demens. Valmuehaven er godkendt til personer i alderen 40 – 85 år med mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse, udviklingshæmning og demens.

2: Studievej 15 er et botilbud (ABL §105), der henvender sig til voksne med såvel fysisk som psykisk funktionsnedsættelse. Aldersgruppen er fra 18 år og op. Målgruppen rummer både mobile borgere og kørestolsbrugere såvel verbalt som nonverbalt kommunikerende. Borgerne benytter sig primært af eksterne dagtilbud, men en lille gruppe er visiteret til internt dagtilbud.

3: Ungdomshøjskolen er et botilbud (ABL §105), der fortrinsvist henvender sig til unge med omfattende, varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen er borgere i alderen 18 ‐ 35 med multipel funktionsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse og udviklingshæmning.

4: Bo‐ og aflastningstilbuddet Violen: (ABL §56) henvender sig til voksne med multiple funktionsnedsættelser. Hovedparten af borgerne er kørestolsbrugere, og hovedparten kommunikerer nonverbalt. Violen er et tilbud til borgere, der har brug for varierende grad af støtte og hjælp lige fra de meget selvhjulpne borgere til borgere med multiple funktionsnedsættelser med brug for fuld støtte og hjælp. Aflastningstilbuddet er for hjemmeboende borgere med periodevise behov for støtte og hjælp. Borgerne i aflastningen deltager i deres eksterne skole eller dagtilbud under deres ophold.