Metoder Mod Vold - Mere viden

Her kan I finde flere generelle relevante links og ressourcer til arbejdet med at forebygge og håndtere vold og trusler.

Af Metoder Mod Vold 13/03/2018

Metoder Mod Vold præsenterer konkrete metoder, der på hver deres måde er målrettet forebyggelse og håndtering af vold og trusler.

Disse metoder kan dog ikke stå alene. Vi har derfor her samlet en række links til websites, vejledninger og andre ressourcer, der kan være relevante for arbejdspladser, der arbejder med mennesker med potentielt udadreagerende adfærd.

Arbejdstilsynet:
AT-vejledning om vold:
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/d-4-3-vold

Vejledning af ansatte om håndtering af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden samt tilløb hertil:
https://amid.dk/media/2589/arbejdsbetinget20vold20pdf.pdf

Socialstyrelsen
Retningslinjer til forebyggelse af vold på botilbud og boformer for hjemløse:
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2017/nye-nationale-retningslinjer-skal-forebygge-vold-pa-botilbud

Gratis rådgivning til fagfolk fra specialister indenfor det sociale område og indenfor specialundervisningsområdet:
https://socialstyrelsen.dk/viso

Partsaftaler
Aftaler om Trivsel, sundhed, stress, vold/mobning/chikane og sygefravær mv.:
http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/aftaler/6-personalepolitik/6e-trivsel-mv.aspx

BFA Velfærd
Gode værktøjer om forebyggelse af vold og trusler udviklet i samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i kommuner og regioner:
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler

Arbejdsmiljøviden
Tema om vold og trusler på arbejdspladsen:
https://amid.dk/viden-og-forebyggelse/psykisk-arbejdsmiljoe/vold-og-trusler/

Arbejdsmiljørådet
10 gode råd om forebyggelse af vold på arbejdspladsen:
https://www.amr.dk/vold-paa-arbejdspladsen.aspx

SPARK
Gratis støtte og sparring om vold til TRIO/MED i kommunerne:
http://vpt.dk/spark

Socialt Udviklingscenter – SUS
Vejledning, uddannelse og formidling om voldsforebyggelse:
https://www.sus.dk