randers

Professionelle læringsfællesskaber bringer medarbejdernes ’drive’ i spil

To jyske Kommuner er med inspiration fra Ontario i Canada i gang med at udvikle professionelle læringsfællesskaber i folkeskolen. ”Det er der, vi udvikler os”, lyder det fra Blicherskolen i Randers.

Af Irene Aya Schou 16/03/2017

- Vi har altid arbejdet i teams, men det nye ved professionelle læringsfællesskaber er, at vi er mere reflekterende og diskuterer, hvorfor vi gør som vi gør. Vi er meget mere bevidste om, at målet er, at det skal give læring og bedre trivsel for eleverne.

Sådan siger Hanne Troldahl Olsen, der er lærer på Blicherskolen i Spentrup, nord for Randers.

Aarhus og Randers Kommuner har med støtte fra A.P. Møller-fonden søsat et projekt, der skal omdanne fagteam og pædagogiske team til såkaldte professionelle læringsfællesskaber, forkortet PLF.                 

Alle skoler i Randers Kommune deltager i det treårige projekt, blandt dem Blicherskolen. Her er samtlige ledere og pædagogiske medarbejdere blevet uddannet i at bruge de metoder, der knytter sig til de nye professionelle læringsfællesskaber bl.a. målstyret læring, brugen af feedback, metoder til indsamling af data.

Alle medarbejdere er med i teams. På lærersiden er de professionelle læringsfællesskaber (PLF) struktureret omkring fagene, mens pædagogerne sidder i deres egne professionelle læringsfællesskabsteam.

Det skal give de enkelte faggrupper et fælles sprog, værdier og standarder. På sigt skal metoderne også smitte af på det tværfaglige samarbejde.

- Fremover skal vi formentlig strukturere det lige så stramt omkring samarbejdet mellem pædagoger og lærere, siger skoleleder Grethe Lindhard Mortensen.

De fem søjler

Ph.d., docent Thomas R. S. Albrechtsen fra University Collage Syddanmark har skrevet en bog om emnet – en bog, man på Blicherskoler bruger som manual i forhold til arbejdet.

I bogen ”Professionelle Læringsfællesskaber – teamsamarbejde og undervisningsudvikling” kan man bl.a. læse om de fem søjler i professionelle læringsfællesskaber.

  • Fælles værdier og vision – det er afgørende, at man har fælles værdier og vision på skolen og i teamet
  • Fokus på elevernes læring – man skal tale om læringsmål f.eks. om, hvordan man øger elevernes faglige læring og motivation
  • Reflekterende dialoger – man skal ikke bare lægge planer men reflektere over, hvad der er sket og evaluere
  • Deprivatisering af praksis – man kan give feedback og f.eks. overvære hinandens undervisning
  • Samarbejde – man kan udveksle metoder og informationer og f.eks. undervise sammen

På Blicherskolen er alle medarbejdere med i to PLF-teams. Hvert team mødes én gang om måneden.

Fra drift til udvikling

For lærer Pia Moltzen er det nye ved PLF-teams, at samarbejdet fra at handler om daglig drift nu handler om udvikling. Der skabes rum for læring.

- Hvordan kan vi udvikle os sammen? Hvordan kan vi blive bedre ved at arbejde sammen? For mig er PLF at få mulighed for at sidde sammen med andre f.eks. alle dansklærere på overbygningen og bygge videre på hinandens tanker, siger hun.

Pia Moltzen oplever, at medarbejderne er glade for den arbejdsform, der ligger til grund for professionelle læringsfællesskaber. Bl.a. har de lavet en såkaldt Succestavle, hvor de hænger farverige sedler op, når de har haft gode oplevelser.

 - Jeg var forleden til et pædagogisk rådsmøde, og mens vi diskuterer Skolen for alle kommer det spontant fra én deltager: ”Mere PLF”. For det er der, vi udvikler os. Nogen siger ligefrem: ”Vi har set lyset”, og det er jo fedt. For det betyder, at det drive, man har som lærer eller pædagog, bringes i spil.

Samme oplevelse har Trine Svenningsen, der er pædagog på Blicherskolen.

- Som pædagog arbejder vi meget med relationer, og jeg har oplevet at sidde til et teammøde i SFO’en og tænke: Hold da op, det er jo også PLF. Vi sidder omkring bordet og alle bliver hørt og bidrager til det, vi nu snakker om, siger hun.

Det åbne klasserum

På Blicherskolen har man arbejdet med deprivatisering af praksis og forsøgt at åbne klasserummet mere op.

- Vi har haft noget, vi har kaldt en ”Åbne-døre-uge”, hvor man skulle besøge hinandens klasser, og der er stor fokus på, at man også gerne må vise sine kolleger det, man ikke er god til. Man behøver ikke fremstå som perfekt, siger Hanne Troldahl Olesen.

I forbindelse med projektet har fem medarbejdere og ledere været på studietur til den canadiske by Ontario, der har organiseret arbejdet med elevers læring i professionelle læringsfællesskaber.

I Canada står alle døre åbne, forklarer leder Grethe Lindhard Mortensen, der var meget imponeret over, at eleverne ikke lod sig distrahere.

- Jeg tænkte: ”Det kan ikke lade sig gøre i Danmark.” Da vi kom hjem, prøvede vi det. Erfaringen var gode. Efter to dage reagerede eleverne ikke, når vi kom ind. De oplevede tværtimod at få ekstra opmærksomhed og begyndte at spørge: Kommer der ikke snart nogen?”

Selvom Blicherskolen ikke umiddelbart har planer om at åbne dørene til klasselokalerne permanent, har erfaringen ændret kulturen i retning af mere åbenhed.

- På 0-årgang har vi tit en dør åben specielt sidst på dagen, hvor forældre kommer for at hente. Så kan de se, hvad vi laver. Det synes jeg er rigtig godt, siger pædagog Trine Svenningsen.

Væk fra synsninger

En anden vigtig del af professionelle læringsfællesskaber er dataindsamling. De reflekterende dialoger på team-møderne skal basere sig på en eller anden form for data.

- Vi skal væk fra synsninger og ’det er også synd’ og begynde at lede efter: Hvad ved vi egentlig? Data kan være alt muligt f.eks. observationer, siger leder Grethe Lindhard Mortensen.

På Blicherskolen er der enighed om, at det kræver masser af tid og ressourcer at få teams til at fungere som professionelle læringsfællesskaber.

- Ingenting kommer af sig selv. Uden struktur og faste rammer falder det hele til jorden. Det er ikke noget med, at vi mødes tirsdag i næste uge. Nej, møderne er fastlagt lang tid i forvejen, siger Grethe Lindhard Mortensen og understreger, at projektet for hende for alvor er en succes, hvis der blandt eleverne (og medarbejderne) opstår en slags Pippi-kultur.

- Tænkningen skal være: ”Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”. Det handler om selvværd og om det, der på engelsk hedder growth mindset. Tænk hvis vi kan få alle børn til at blive proaktive i deres eget liv og give dem en følelse af, at de lykkes.  

Fakta om Projektet:

Professionelle læringsfællesskaber er et projekt, som over tre år skal styrke 18000 elevers læring og trivsel på 37 skoler i Randers og Aarhus.

Det sker gennem at udvikle skolens teams til lærende teams, hvor deltagerne hele tiden er i gang med i fællesskab at udvikle og afprøve nye ting i undervisningen.

KORA har netop offentliggjort resultaterne af en midtvejsmåling. Den viser, at skolerne er kommet godt i gang med arbejdet, og at der ikke én rigtig måde at arbejde med professionelle læringsfællesskaber på.

Ifølge den foreløbige evaluering har arbejdet med professionelle læringsfællesskaber potentiale til at understøtte samarbejdskulturen og styrke teamsamarbejdet på skolerne ved at give plads til drøftelser af didaktik og elevernes læring.

De interviewede ledere og medarbejdere peger dog også på, at de mange forandringer på folkeskoleområdet og manglen på tid vanskeliggør arbejdet med de professionelle læringsfællesskaber.

A.P. Møller-fonden har i alt bevilliget 11,4 millioner kroner til projektet.

Midtvejsnotatet fra KORA er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere på de 29 deltagende skoler og på interview på fire skoler.

Formålet med professionelle læringsfællesskaber:

  • Elevernes læring og trivsel øges
  • Pædagogiske medarbejdere og ledere kan lede læring på datainformeret grundlag
  • Ledere kan understøtte udviklingen af professionelle læringsmiljøer gennem en robust og professionel ledelseskultur
  • Organisationen kan arbejde sammen om at øge elevernes udbytte af læringen
  • Organisationen har fælles sprog, værdier og standarder for professionel praksis.

Fra venstre skoleleder Grethe Lindhard Mortensen, lærer Pia Moltzen, lærer Hanne Troldahl Olesen og pædagog Trine Svenningsen. 

Fra Succestavlen: