Hyltespjældet

Tavs viden: Sådan blev vi bedre til at vise, at vi er faglige

Kritik af manglende faglighed fik daginstitution i Albertslund Kommune til at gå i gang med en større proces: Er vi ikke fagligt dygtige? Eller er vi bare ikke gode nok til at vise det?

Af Irene Aya Schou 07/05/2018

Hvordan kan det være, at forældrene ikke synes, at vi er fagligt dygtige, når vi selv synes, at vi gør et godt stykke arbejde? Hvad er det for en viden, vi ikke får delt?

Det var denne undren, der startede det hele i Børnehuset Hyldespjældet i Albertslund Kommune, en lille institution for godt 40 vuggestue- og børnehavebørn i et boligområde i den nordlige del af kommunen.

Børnehuset Hyldespjældet havde fået lavet en brugertilfredshedsundersøgelse, der viste, at forældrenes tilfredshed med det pædagogiske arbejde lå lidt lavt sammenlignet med andre institutioner i kommunen.

Bl.a. havde forældrene svært ved at se, at der var struktur på arbejdet, når børnene ikke var organiseret i faste stuer, men blev opdelt på tværs i spisehold, fordybelsesgrupper og andre grupper. Samtidig mente mange forældre, at personalet ikke håndterede konflikter mellem børn, når der ikke var nogen, der skældte ud og sagde: ”Kan I så holde op”.

- Det var ikke fordi, vi ikke så konflikten eller ikke havde en struktur. Vi håndterede det bare på en anden måde, som vi ikke formåede at formidle til forældrene, siger Puk Borup, der er pædagog i Børnehuset Hyldespjældet.

Pædagoger handler intuitivt

Det blev startskuddet til en proces om faglig identitet og pædagogik, hvor der blev delt og diskuteret i mindre teams: Hvorfor gør vi, som vi gør? Hvilken viden får vi ikke formidlet? Hvorfor opleves institutionen som kaotisk?

- Som pædagoger bruger vi meget vores intuition og følelser. Så når folk spørger: Hvorfor gør I det, må man lige stoppe op og tænke. Ja, hvorfor gør vi det. Vi havde brug for at få sprogliggjort vores viden og sætte ord på vores faglighed, siger Puk Borup.

For leder Judithe Nielsen blev forældreundersøgelsen den brændende platform, der ruskede op i gamle vaner og bevidstgjorde ledere og medarbejdere om, hvad det egentlig er, de bruger deres tid på.

- Vi holdt mange møder, hvor vi snakkede om pædagogik og stillede hinanden det grundlæggende spørgsmål: Er vi ikke fagligt dygtige, eller handler det om noget andet? Vi mente selv, det handlede om, at vi ikke var tydelige nok. Derfor begyndte vi at bombardere forældrene med dokumentation både på opslagstavler, i bøger og på vores hjemmeside for at vise, at vi er faglige. Det kunne være, at vi skrev på tavlen, at vi var på legepladsen men vi skrev også, hvad vi lavede på legepladsen, og hvad det gavner, siger hun.  

Små fremskridt skal dokumenteres

I løbet af processen har personalet fået en tydeligere pædagogisk retning og er blevet meget opmærksom på, hvilken rolle dokumentation spiller – og hvad det er, der er vigtigt at dokumentere. F.eks. vil institutionen gerne vise de små fremskridt, børnene gør og oplever i hverdagen.

- Det kan være, at Ida nu kan lyne jakken, eller at Peter kan kravle op ad bakken, hvilket han ikke kunne i sidste uge, siger Puk Borup.

Efter en periode, hvor forældrene med lederens ord er blevet ”bombarderet” med dokumentation, er niveauet nu faldet til et mere passende leje. For det kan være svært at være nærværende, når man samtidig hele tiden skal tage billeder eller på anden vis dokumentere sin indsats. 

Og så er man begyndt at tage nye virksomme midler i brug i Børnehuset Hyldespjældet bl.a. video, der f.eks. er godt til at dokumentere over for forældre, at et barn leger godt med andre børn og ikke er så isoleret, som mor eller far tror.

- Vi har også brugt video til intern læring på en Pædagogisk Lørdag til at snakke om børns sprogudvikling. Jeg blev selv overrasket over at se en video, hvor jeg snakker med et børnehavebarn. Her blev jeg pludselig opmærksom på noget, jeg ikke havde været opmærksom på før, siger Judithe Nielsen.

Glade forældre

Blandt forældrene, især i forældrebestyrelsen, er der blevet lagt mærke til den nye bevidste dokumentationsstrategi. ”Hold da op. Det er utroligt, så meget I gør for vores børn,” lyder det blandt andet.

- Forældrene kommer og siger, at de er glade for, at deres børn går her på institutionen. Tidligere kom der forældre ind på kontoret og var sure over, at deres barns hue var blevet væk, eller at deres barn aldrig kom på tur. Det ser vi ikke mere. Jeg tror, at når forældrene kan mærke, at deres barn er glad for at gå her, og de selv er trygge ved den pædagogiske linje, så er de også ligeglade med, at huen er blevet væk, siger Judithe Nielsen.

Også nyansatte, vikarer og afløsere nyder godt af den nye synlige faglighed. Fra første dag gennemgår de en såkaldt onbording plan, der udover en række faste møder indebærer, at de kobles på en erfaren pædagog.

- På den måde lærer de hurtigt, hvad det er for en pædagogisk retning, vi har, siger Judithe Nielsen.

Ifølge Puk Borup er det pædagogiske personale blevet stærkere som gruppe ved at arbejde bevidst med at skulle dokumentere deres arbejde.

- Vi er blevet bedre til at italesætte vores faglighed over for hinanden. Og vi er blevet bedre til at vise andre, at vi er faglige. Ens arbejde skal gerne give mening, og det gør det kun, når man ved, hvorfor man gør, som man gør, siger hun.

Eksempel på dokumentation fra Hyldespjældet

Dokumentation kan foregå via mange platforme f.eks. hjemmesider, opslagstavler, bøger og møder med forældre. Det kan som i dette tilfælde være små tekster og tegninger, der hænges op på væggen og som fortæller, at en gruppe børn har arbejdet med et bestemt tema over en periode.

Tekst: Emma har tegnet det saftige grønne græs oven på sæteren, feb 2018.

Tekst: Eventyr: Fordybelsen er godt i gang, og det går rigtig godt. Vi startede med at tage på biblioteket for at låne eventyrbøger......... 

Om Børnehuset Hyldespjældet

Hyldespjældet er et børnehus med ca 40 vuggestue- og børnehavebørn beliggende i et boligområde opført i 1970'erne i den nordlige del af Albertslund Kommune. Navnet udspringer af, at der tidligere lå en mark på stedet med navnet Hyldespjældet.

Forsker: Derfor er det svært at dokumentere faglighed

Hvorfor kan det være svært at dokumentere indsatsen på det pædagogiske område?

Fordi der grundlæggende tales forskellige sprog. Man skal være opmærksom på som institution, om man er i gang med at dokumentere for forældrene og forvaltningen, eller om man er i gang med at skabe sig et sprog internt? I Hyldespjældet er de øjensynligt lykkedes med at skabe dokumentation både til forældrene og til sig selv. Men ofte kræver det to forskellige sprog.. Den eksterne dokumentation handler om mål, midler og handleplaner, og er meget lineær i sin tankegang, mens den interne dokumentation skal kunne rumme hverdagens kompleksitet. Det er vigtigt at vise resultater udadtil og have en synlig pædagogik, men at tro, at man kan bruge det eksterne dokumentationssprog som et faginternt sprog kan være problematisk. Man risikerer at sælge ud af sin faglighed.   

Hvad er det for et sprog, der tales mellem pædagoger?

Det kan være tegnsprog og vendinger som "har du lige bordet" som jeg kalder en mættet vending, fordi den er mættet med så meget mening og betydning, som man kun forstår, hvis man er en del af det pædagogiske univers. Dette interne sprog skal i højere grad udfoldes og begrebssættes på nye måder. Rigtig meget af det sprog, vi har for pædagogik, handler om relationen mellem den enkelte pædagog og barnet. Det er et sprog for det ideelle og handler om relationen mellem et barn og en pædagog i et lufttomt rum. Pointen er, at virkeligheden sjældent er ideel. Sproget skal tage højde for den komplekse virkelighed i en institution, dilemmaer, indbyggede konflikter, børn der vælter over klodser, madpakker, bleer der skal skiftes, alle de ting, der sker i hverdagen. 

Er der meget tavs viden på det pædagogiske område?

Tavs viden som begreb bliver brugt rigtig meget indenfor omsorgsfagene generelt. På det pædagogiske område kan man stille sig selv spørgsmålet: Er det tavs viden, eller er det i virkeligheden udtryk for, at der kun er én legitim måde at snakke om det, man laver som pædagog? En af mine forskningsmæssige pointer er, at det legitime sprog er det sprog, der vækker genklang hos forældrene og i forvaltningen. Det legitime sprog er ikke nødvendigvis det sprog, der tales internt. For det sprog kan være svært for andre at forstå. Som pædagog skal man kunne formidle til forældre og andre, hvad det er, man laver, men det er ikke nødvendigvis det samme som ens interne fagsprog, der nødvendigvis må være meget mere komplekst. 

Maja Plum er ekstern lektor og ph.d. på institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Hendes primære forskningsfelt er daginstitutionsområdet og pædagogers faglige identitet, og hun har skrevet ph.d. om dokumentation. Hendes seneste forskningsprojekt ”Pædagogisk viden – mellem pædagoger” udforsker pædagogisk viden som et relationelt fænomen. Hun mener, der er brug for større fokus på pædagogers indbyrdes forhold, hvis man skal styrke faget.