tegning

Hvad er projekt Fremtidens boformer?

Projektet henvender sig til botilbud, der arbejder med borgere med omfattende funktionsnedsættelser. Indholdet er inspiration til jer, der ønsker at udvikle og nytænke den faglige indsats med fokus på borgerens medbestemmelse og selvstændighed. Lige nu kan I her på siden finde 4 eksempler på god praksis. I løbet af 2018 udbygges med yderligere eksempler.

Af Mette Voss 28/02/2018

Projektet gennemføres i perioden november 2016 - august 2019. Målet er at understøtte botilbuddenes arbejde med at øge kvaliteten af daglig praksis.

I tæt samarbejde med en række botilbud udvikles anbefalinger, implementeringsguides, redskaber og cases.  I projektet prioriteres inddragelse af borgere og pårørende, så flest mulige erfaringer bringes i spil.

Fremfærd Borgere med særlige behov har sat projektet i gang. Kommunernes landsforening og Socialpædagogernes Landsforbund er projektledere. Forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland står for kortlægning af best practise-eksempler, udvikling af anbefalinger, facilitering af læringsforløb med ledelse, medarbejdere, pårørende og borgere i botilbud samt udvikling af inspirationsmateriale.

Behovet for indsatsen

Målgruppen af borgere med omfattende funktionsnedsættelse, der visiteres til sociale indsatser efter serviceloven, stiger, og udviklingen har de senere år været, at flere hjælpes til at bo i egen bolig. De borgere, der visiteres til varige botilbud med bostøtte tenderer at have større behov for indsatser, der adresserer deres - ofte sammensatte - problemstillinger.

Der er tale om borgere, som kan have mange problemstillinger. De kan være sammensat af udviklingshæmning, psykiske problemstillinger, misbrug, fravær af sociale relationer, kognitive såvel som ofte også fysiske funktionsnedsættelser mv.

Udvikling og nytænkning

Det stiller krav om fokus på, hvordan den faglige udvikling af bostøtten i botilbud og botilbudslignende boformer samt helheden i indsatsen kan udvikles og nytænkes med respekt for de enkelte borgeres selvbestemmelse og selvstændighed.  Nogle kommunale botilbud og botilbudslignende boformer har gjort gode erfaringer, som andre botilbud kan lære af.

På den baggrund er der behov for ny og kvalificeret inspiration til fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser. Derfor har Fremfærd - Borgere med Særlige Behov startet et udviklings- og afprøvningsprojekt om fremtidens botilbud. Socialpædagogernes Landsforbund og KL er projektledere på opgaven.