Fremfærd Børn

Fremfærd Børn

Læs om de projekter, som Fremfærd Børn arbejder med.

Af Fremfærd 11/01/2019

Fremfærd Børn arbejder med kerneopgaverne omkring børn og unge f.eks. på daginstitutioner, folkeskoler og i klubber. Ambitionen er at nyttiggøre eksisterende, praksisnær viden i hverdagen.

Nedenfor kan du læse mere om afsluttede og igangværende projekter i Fremfærd Børn.

Igangværende projekter

 

Børns deltagelsesmuligheder

Projektet skal skabe praksisnær forskning tæt på børns hverdagsliv samt viden om almene sammenhænge i de samspil og processer, der har betydning for deltagelsesmuligheder i børns hverdagsliv. Det er viden, der skal kvalificere det pædagogiske arbejde og skabe relevante deltagelsesmuligheder for alle børn på tværs af det kommunale dagtilbud- fritids- skoleområde.

  • Der skal udvikles et deltagelsesbegreb, som kan styrke forskellige faggruppers arbejde med og samarbejde om at skabe relevante deltagelsesmuligheder for alle børn.
  • Der skal ses på, hvilke betingelser i praksis der henholdsvis fremmer og hæmmer arbejdet med og samarbejdet om børns deltagelsesmuligheder.
  • Centrale faggrupper og uddannelsers tilgange til arbejdet omkring børns deltagelse skal kvalificeres

Projektledelse: KL, DLF, BUPL, FOA og Dansk Psykologforening

Samarbejde om børns trivsel i hverdagens fællesskaber (SamHver)

Projektet undersøger hvordan fagprofessionelle kan arbejde med at udvikle deltagelsesbetingelser for børn gennem et fokus på at forandre sociale situationer, der skaber bekymring?

Projektets formål er at bidrage til praksisudvikling, der skaber professionelle handlemuligheder og handlekraft i forhold til på én gang at arbejde med at udvikle fællesskaber og pædagogisk praksis i et alment perspektiv og deltagelsesmuligheder for de børn, der har det svært. Som en del heraf skal udvikles nye måder at samarbejde om, hvordan det, vi ofte taler om som ’specialviden’, gøres relevant i udviklingen af den daglige praksis. Fx i form af at specialviden kan bidrage til udvikling af fælles aktiviteter, der kommer hele børnegruppen til gode. Som led i projektet udvikles et konkret analyseredskab, der kan gribe og fastholde et hverdagslivsperspektiv.

Projektledelse: KL, FOA, BUPL og DLF

 

 

Styrket elevmotivation i udskolingen

Formålet med projektet er at styrke elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisningen. Udviklingsprojektet undersøger og afprøver, om mere varieret undervisning kan øge elevernes motivation i udskolingen. Der arbejdes også med at finde de organisatoriske og ledelsesmæssige greb, som understøtte den ønskede praksis.

Udviklingsprojektet løber frem til foråret 2023 og gennemføres som et partssamarbejde mellem DLF og KL i regi af Fremfærd Børn. Projektet faciliteres og gennemføres i samarbejde med
konsulenter fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Projektledelse: KL og DLF 

 

 

 

Afsluttede projekter

Forprojekt 'Samarbejde om børn i mistrivsel'

Formålet med projektet er at afdække eksisterende praksis med tvær- professionelt og -sektorielt samarbejde om børn og unge i mistrivsel i et 0-16-års-perspektiv. Afdækningen skal sikre et bredt afsæt og vidensgrundlag for den efterfølgende udvikling af hovedprojekt.

projektledelse: KL, FOA, BUPL og DLF.

 

Styrket inddragelse af den praksisnære og anvendelsesorienterede dimension i folkeskolen

Formålet med projektet er at udarbejde et overblik over viden og erfaringer med inddragelse af den praksisnære og anvendelsesorienterede dimension i folkeskolens fag og i skolen som et hele for at kunne støtte, at denne dimension styrkes.

Projektledelse: KL og DLF

Læs mere om projektet: Nyt Fremfærd-projekt sætter fokus på den praksisnære undervisning i folkeskolen

 

 

Styrket inddragelse af de professionelles viden i skolens udvikling

Projektet sætter fokus på processer, der fremmer en tillidsbaseret dialog- og feedbackkultur mellem ledelse og medarbejdere samt medarbejderne imellem om skolens pædagogiske udvikling.

Projektledelse: KL, DLF og BUPL

Læs mere om projektet:

Se siden: Styrket inddragelse i skolens udvikling

 

 

Virkningsfuldt pædagogisk arbejde

Projektet undersøger, hvad der kendetegner dagtilbud, der lykkes med virkningsfuldt pædagogisk arbejde. Projektet har fokus på dagtilbud, der har en høj andel af socialt udsatte børn.

Projektledelse: FOA, BUPL og KL

Læs mere om projektet:

Se siden med blandt andet gode råd, video og webinar: Virkningsfuldt pædagogisk arbejde

 

 

Styrket samarbejde med forældre til flygtningebørn og andre nyankomne børn

Projektet støtter nyankomne børns trivsel, udvikling og læring gennem et styrket samarbejde mellem de fagprofessionelle og forældrene.

Projektet har udviklet en materialesamling med inspiration og værktøjer til fagprofessionelle i dagtilbud, dagplejer og skoler, og der arbejdes med kompetenceudviklingsforløb på udvalgte arbejdspladser.

Projektledelse: KL, DLF, BUPL og FOA

Se siden nyankomneforældre.dk med værktøjer og inspiration

 

 

Motorik og Sprog

Motorik og sprog hænger uløseligt sammen og har væsentlig betydning for barnets udvikling senere i livet.
Projektet giver inspiration til, hvordan pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere kan arbejde med de 0-2-åriges motoriske og sproglige udvikling i en sammenhæng.

Projektledelse: KL, FOA og BUPL

Se siden motorikogsprog.dk som giver viden, værktøjer og inspiration til arbejdet med børnenes motorik og sprog. 

Se også webinar om motorik og sprog

 

 

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse

Et forsøgs- og udviklingsprojekt i folkeskolens overbygning, 7. til 9. klasse. Det består af 13 konkrete projektet landet over. Et nøgleord er karrierelæring, og formålet er at give forældre og elever større viden om de mange uddannelsesmuligheder, der findes, og konkret indsigt i, hvad man laver på en erhvervsskole og i forskellige virksomheder, så de unge ikke automatisk vælger gymnasiet.

Projektledelse: KL og DLF

Projektet har udgivet bogen Udsyn i Udskolingen, der ridser erfaringer og anbefalinger op. Download bogen her. 

Læs meget mere om projektet på siden Udsyn i Udskolingen

 

 

 

 

 

Om Fremfærd

- Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver
- Fremfærd ønsker et samfund, hvor medarbejdernes og borgernes ressourcer anvendes bedst muligt. Hvor borgerne ikke bare er kritiske kunder, men selv er med til at definere og skabe de rigtige løsninger.
- Fremfærd iværksætter og støtter udviklingsprojekter inden for de kommunale velfærdsområder, indsamler gode erfaringer og formidler ny viden

DELTAGERE I FREMFÆRD BØRN

Peter Pannula Toft Formand for Fremfærd Børn, Kontorchef, KL

Regitze Flannov Næstformand for Fremfærd Børn, Udvalgsformand, Danmarks Lærerforening

Jesper Støier Uddannelsespolitisk chef, Danmarks Lærerforening

Amanda Aaboe Bell Konsulent, Dansk Psykolog Forening

Kim Henriksen Sektorformand, FOA

Johnny Gaardsdal Medlem af forretningsudvalget, BUPL

Rikke Eggert Lauth Professionschef, BUPL

Verne Pedersen Næstformand, Socialpædagogernes Landsforbund

Merete Lund Westergaard Børnechef, Kolding Kommune

Rikke Reiter Centerchef, Helsingør Kommune

Jonas Wittendorf, Direktør for Børn, Unge, Kultur og Fritid, Svendborg Kommune