Nøglen til en god start

Vær med til at give nyuddannede socialrådgivere en god start på arbejdslivet

Se, hvad I kan få ud af at deltage i projektet "Nøglen til en god start: Introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere", og hvad det kræver at være med.

Af Sine Molbæk-Steensig 14/04/2021
Dansk Socialrådgiverforening,
KL

De første år på arbejdsmarkedet kan være overvældende for en nyuddannet socialrådgiver. En god start på arbejdslivet er en vigtig forudsætning for, at den nyuddannede kan opbygge erfaring og opleve faglige succeser. En god start er en forudsætning for trivsel, arbejdsglæde og tilknytningen til arbejdspladsen.

Erfarne socialrådgivere er en forudsætning for en god borgerkontakt, og omvendt kan hyppige sagsbehandlerskift føles utrygt og være med til at skabe utilfredshed hos de borgere, der har brug for socialrådgivernes bistand.

KL og Dansk Socialrådgiverforening igangsætter derfor et projekt, der kan understøtte arbejdspladser i at skabe en god start for nyuddannede socialrådgiver ved hjælp af introduktions- og mentorordninger. Projektet har til formål at bidrage til

 • bedre fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere
 • at den faglige kvalitet i arbejdet udvikles og styrkes
 • at løfte arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser

KL og Dansk Socialrådgiverforening søger derfor kommunale arbejdspladser, der ønsker at iværksætte eller videreudvikle introduktions- og/eller mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere. 

Bygger på inspirationsmateriale

Projektet bygger videre på inspirationsmaterialet ’Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne’, som KL og Dansk Socialrådgiverforening udarbejdede i forbindelse med et tidligere overenskomstprojekt.            

I materialerne finder I forslag og redskaber til at designe og søsætte introduktions- og mentorordninger, værktøjer til kontaktpersoner og mentorer for nyuddannede socialrådgivere, viden om hvilke kompetencer den nyuddannede socialrådgiver har med sig fra skolen samt hvilket udbytte, som den kommunale arbejdsplads kan få ved at indføre introduktions- og mentorordninger.

Pulje til kommunale arbejdspladser

KL og Dansk Socialrådgiverforening har ved overenskomstforhandlingerne afsat en økonomisk pulje, som arbejdspladserne kan søge til at udvikle og implementere introduktions- og/eller mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere.

Kommunale arbejdspladser kan søge puljemidler til frikøb af en medarbejder samt søge konsulentbistand fra Københavns Professionshøjskole.

Målgruppe

Målgruppen for puljen er kommunale arbejdspladser med nyuddannede socialrådgivere ansat eller som planlægger at ansætte nyuddannede socialrådgivere i projektperioden. Det kan fx være jobcentre, familieafdelinger, socialafdelinger mv.

Med nyuddannede menes socialrådgivere i deres første år på arbejdsmarkedet efter færdiggjort uddannelse. De kan fx være i første eller andet job.

Ansøgningsfrist

Søg løbende

Ansøgningen skal indeholde

 • Kort beskrivelse af jeres behov for og formål med at indføre eller videreudvikle introduktions- og/eller mentorordninger.
 • Kort beskrivelse af, hvorvidt og hvordan I har ladet jer inspirere af KL og Dansk Socialrådgiverforenings inspirationsmateriale ”Nøglen til en god start” på www.vpt.dk/nysoc.
 • Angivelse af hvorvidt I ønsker at frikøbe en medarbejder, hvorfor og hvor mange timer i projektperioden.
 • Angivelse af hvilke ydelser fra Københavns Professionshøjskole, I forestiller jer vil kunne understøtte jeres projektidé (Find inspiration til hvordan I kan sammensætte et støtteforløb i form af forskellige pakker her [indsæt link til pakkerne])
 • Kort beskrivelse af, hvordan I forestiller jer, introduktions- og/eller mentorordningen er levedygtig i daglig drift, når finansieringen af projektet ophører.
Ansøg her

I skal benytte ansøgningsskemaet.

Send ansøgningen til navi@kl.dk og st@socialraadgiverne.dk
 

Puljemidlerne kan bruges til

Frikøb af medarbejder

Arbejdspladsen har mulighed for at frikøbe en medarbejder til at udvikle og implementere en introduktionsordning og/eller en mentorordning. Man kan frikøbe en medarbejder op til 100 timer i projektperioden.

Processtøtte

Herudover har arbejdspladsen mulighed for at modtage støtte fra konsulenter fra Københavns Professionshøjskole i form af konsulentbistand, inspirationsoplæg og vidensformidling samt supervision/coaching. I aftaler på et opstartsmøde med Københavns Professionshøjskole, hvordan I kan sammensætte et støtteforløb, der passer til jeres arbejdsplads og jeres projekt.

Konsulenterne fra Københavns Professionshøjskole kan bidrage med konsulentstøtte, oplæg, workshops og supervision/coaching fx inden for følgende emner:

 • udvikling, tilrettelæggelse og implementering af introduktions-/mentorordninger.
 • nyuddannedes særlige behov, udfordringer og ressourcer.
 • læringsformer og formidlingsmetoder – fx hvordan man tilrettelægger et godt læringsforløb.
 • rollerne som tovholder, kontaktperson, mentor, støttende leder eller støttende kollega.

Eksempler på støtteforløb

Find inspiration til, hvordan I kan sammensætte et støtteforløb her:

 • Frikøb af medarbejder (tovholder) (37 timer)

 • Opstartsmøde mellem Københavns Professionshøjskole og projektgruppen om fx konceptudvikling

 • Inspirationsoplæg for fx personalegruppe

 • Halvdags workshop for projektgruppe om fx udvikling af materialer til introduktionsordning

 • Løbende konsulentsparring pr. telefon/mail

 • Frikøb af medarbejder (tovholder) (74 timer)

 • Opstartsmøde mellem Københavns Professionshøjskole og projektgruppe om fx projektplan

 • Inspirationsoplæg for fx MED-udvalg

 • Halvdagsworkshop for tovholder og projektgruppe om udvikling af koncept og materialer

 • Halvdagsworkshop for kontaktpersoner/mentorer om opgaver og roller i introduktions- og mentorordningerne

 • Løbende konsulentsparring pr. tlf./mail

 • Frikøb af medarbejder (tovholder) (100 timer)

 • Opstartsmøde mellem Københavns Professionshøjskole og projektgruppen om fx forventningsafstemning

 • Inspirationsoplæg for fx ledergruppe

 • Halvdags workshop for kontaktpersoner/mentorer om tilrettelæggelse af læringsforløb

 • Supervision/coaching på rollen som kontaktperson/mentor/leder/tovholder, fx to sessioner

 • Løbende konsulentsparring pr. tlf./mail

Tilbud om fællesarrangementer

I projektperioden får I desuden tilbud om virtuelle fællesarrangementer med de andre deltagende arbejdspladser fx om temaer som ”Nyuddannede socialrådgiveres ressourcer og udfordringer” og ”Hvordan lærer man fra sig i praksis?”. KL og Dansk Socialrådgiverforening vil afholde disse arrangementer i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kontaktinformation for projektet "Nøglen til en god start"

Nanna Vinkel, KL, navi@kl.dk, tlf 3370 3725

Sesse Frich Trusell, Dansk Socialrådgiverforening, st@socialraadgiverne.dk, tlf 2231 3530

Hvad er introduktionsordninger og mentorordninger?

En introduktionsordning sørger for, at den nye socialrådgiver får den indledende og helt grundlæggende viden og færdigheder, der skal til for at kunne finde sig til rette som medarbejder - både fagligt, organisatorisk, praktisk og socialt. Det er ofte en erfaren socialrådgiver og tæt kollega, der fungerer som kontaktperson og vejleder for den nye socialrådgiver. Kontaktpersonen har til opgave at sikre, at introduktionsordningen tilrettelægges og forløber efter hensigten.

En mentorordning sørger for, at den nye socialrådgiver bliver løftet op på et kompetenceniveau, hvor socialrådgiverfaget beherskes professionelt. Det er ofte en erfaren kollega, der stor viden om den nye socialrådgivers arbejdsindhold, der fungerer som mentor for den nye socialrådgiver, som kan gennemføre læringsmøder der resulterer i refleksion og ny viden om især de vanskelige elementer i arbejdsopgaverne. 

Om Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole, Videreuddannelse (KP) har bred erfaring på social- og beskæftigelsesområdet med at udvikle og afvikle introduktionsforløb, der styrker rekruttering og fastholdelse af nyansatte og som støtter og kvalificerer de nyansatte til opgavevaretagelsen med fokus på kvalitet, systematik og lovoverholdelse.

KP stiller med et korps af konsulenter, der alle selv har arbejdet indenfor myndighed på enten social- eller beskæftigelsesområdet som sagsbehandlere, faglige koordinatorer, ledere mv. og som har omfattende erfaring med udvikling, projektstyring samt faciliterings- og implementeringsprocesser i samarbejde med ledere og medarbejdere i kommunalt regi.

Ansøg her

I skal benytte ansøgningsskemaet.

Send ansøgningen til navi@kl.dk og st@socialraadgiverne.dk