Skive Kommune

Trivselsundersøgelser: Ud med spørgeskemaer - ind med dialog

I Skive Kommune er man lige nu ved at gennemføre en helt ny form for kombineret trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering – helt uden spørgeskemaer.

Af Irene Aya Schou 27/02/2017

Normalt gennemføres trivselsundersøgelser og ledelsesevalueringer på baggrund af kvantitative data. Men i Skive Kommune går man nu en anden vej.

Her vil man evaluere på baggrund af kvalitative målinger - også kalder ”Udviklingsdialog”. Metoden er en struktureret proces med forberedelse, dialog og opfølgning. En metode, som alle kommunens 4.500 ansatte skal igennem.

- Vi har tidligere gennemført både trivselsundersøgelser og ledelsesevalueringer flere gange på den ’traditionelle’ måde med online-spørgeskemaundersøgelser. Vi har dog gang på gang oplevet, at metoden ikke støttede os særligt godt i vores bestræbelser på at skabe udvikling på arbejdspladserne i forhold til mere trivsel og bedre ledelse. Derfor har vi taget tyren ved hornene og udviklet en helt ny metode, siger Ricki Laursen, der er HR-chef i Skive kommune.

Den sorte box

Så i stedet for at bede medarbejderne besvare spørgsmål f.eks. om deres tilfredshed med nærmeste leder på en skala fra ét til fem, skal de nu deltage i en rundbordssamtale sammen med deres kolleger. 

Derved bliver undersøgelsen langt mere præcis og fremadrettet, mener HR-chefen.

- Vi har ofte som ledere stirret på tallene og spurgt os selv: Hvad betyder en score i tilfredshed på 3,7? Det er som en black box, hvor der ikke er sammenhæng mellem de krydser, vi har sat og det, der kommer ud. Nu bliver indsamling, bearbejdning og fortolkning af data kædet direkte sammen med handlemuligheder, siger Ricki Laursen.

Det vigtigste i processen er at skabe dialog og ”sætte noget i gang” på de enkelte arbejdspladser, understreger han.

- Så håber vi, at vi fra centralt hold kan støtte op med nogle fælles indsatser bl.a. gennem en workshop i april for ledere og medarbejderrepræsentanter, siger Ricki Laursen.

Begejstring i Lærkereden

Projektet har været undervejs i nogle år, og mange ledere og medarbejderrepræsentanter har været med til at udvikle konceptet gennem MED-systemet.

De første Udviklingsdialoger er blevet afholdt bl.a. på daginstitutionen Lærkereden. Her deltog pædagog Birte Gaardsted Davidsen sammen med godt 20 kolleger. Hun er begejstret over det nye koncept.

- Jeg kan godt lide, at man går i dialog om tingene i stedet for at bruge spørgeskemaer. Det åbner op for meget mere udvikling og forandring at snakke sammen end bare at sætte et kryds, siger hun.

På Lærkereden valgte de at afholde Udviklingsdialogen en lørdag i forbindelse med en pædagogisk dag om coaching. Det var en god løsning, mener Birte Gaardsted Davidsen.

- Vi havde en kanongod dag. Vi mødtes fra klokken 8.30 til 16 og arbejdede meget i grupper. Det var rigtig spændende at arbejde med bestemte temaer og høre, hvad de andre havde at byde ind med. Og dejligt at vi havde god tid til at få spurgt ind til hinanden, siger hun.

Professionel uenighedskultur

Også de kommunale ledere er spændte på det nye værktøj, fortæller kommunaldirektør Per Mathiasen.

- Det giver os som ledere mulighed for at komme langt tættere på vores medarbejdere og vores organisation og få nogle ting frem, som vi ellers ikke ville få frem. Vi får udfordringerne identificeret, men vi får også adresseret nogle løsninger, siger han.

For Per Mathiasen er det afgørende at styrke den "professionelle uenighedskultur".

- Den er en forudsætning for, at vi kan blive bedre samlet set og yde en optimal indsats, både som medarbejdere og ledere til gavn for de borgere, som vi er sat i verden for at skabe resultater for, siger han.

Skive-ånden

De mange Udviklingsdialoger skal gennemføres rundt om på de kommunale arbejdspladser de kommende måneder. Ingen kender derfor resultatet. Men spørger man kommunaldirektøren har han en klar forventning om, at det vil blive en succes.

- Metoden passer godt til vores kultur, som vi kalder Skive-ånden. Der er generelt højt til loftet, vi er ikke specielt hierarkiske, har tillid til hinanden, arbejder sammen om fælles mål og er gode til at tale om tingene. Men det er vigtigt, at vi hele tiden er bevidste om, at det er den måde, vi ønsker, at kulturen skal være på i Skive Kommune, siger Per Mathiasen.

Sådan virker Udviklingsdialog

"Formålet er at skabe udvikling inden for ledelse og trivsel i Skive Kommune igennem dialog samt overblik og forståelse for fælles udviklingsområder, fordi vi hele tiden skal blive bedre til at løse vores opgaver."

Kilde: Skrive Kommune

Der er lavet en drejebog, som kan bruges på hver enkelt arbejdsplads. Udviklingsdialogen foregår i 4 trin:

1. Forberedelse

Medarbejderne skal på forhånd vælge et tema, som de vil dykke ned i

2. Selve dialogen

Udviklingsdialogen afholdes på arbejdspladsen og tager ca. tre timer. Dialogen faciliteres af ledere og medarbejderrepræsentanter.

3. Bearbejdning af materiale

Lokale medarbejderrepræsentanter bearbejder input fra Udviklingsdialogen og beslutter, hvad de gerne vil arbejde videre med.

4. Workshopdag

HR og ledelsen følger op på resultaterne og afholder en workshopdag, hvor der tages afsæt i de tværgående udviklingstiltag.