SPARK

Om SPARK

Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) er en fælles indsats, der skal understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. KL og Forhandlingsfællesskabet står bag SPARK.

Af SPARK 07/12/2015
Forhandlingsfællesskabet,
KL

KL og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne 2015 enige om en fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Fra maj 2016 igangsætter parterne derfor ”Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne – parternes støtte til lokal dialog og handling” (SPARK), som arbejdspladserne kan få støtte fra.

Målet med SPARK er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet.

Det skal ske gennem fokus på kerneopgaven og ved, at konsulenter fra SPARK gennem dialog og faglig støtte medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser.

Sådan skal SPARK arbejde

Konsulenterne fra SPARK kan støtte arbejdspladsernes arbejde med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, som findes eller opstår i og omkring løsningen af kerneopgaven.

SPARK’s målgruppe er Lokal-MED og TRIOEN (ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter).

SPARK kan med andre ord give støtte til, at arbejdspladsens aktører opnår en fælles forståelse af problemer og løsning. Det kan f.eks. ske ved at rådgive medarbejdere og ledere om problemafgrænsning, afdækning af symptomer, vurdering af omfang eller om planlægning af et løsningsforløb. Herudover vil SPARK støtte op om, at arbejdspladsens aktører implementerer løsningen f.eks. gennem løbende kontakt med arbejdspladsen.

SPARK kan yde støtte i forhold til problemer inden for temaerne:

  • Forandringer og omstillinger
  • Samarbejdet
  • Vold og trusler
  • Arbejdets indhold, omfang og udførelse

SPARK forventes at kunne gennemføre de første besøg på arbejdspladserne i maj 2016. 

Få en email, når der er nyt om SPARK. Tilmeld dig her

Kontakt:
Arbejdsmiljøkonsulent Katrine Nordbo Jakobsen, KL
Tlf: 33703902
Email: knt@kl.dk

Chefkonsulent Henrik Carlsen, Forhandlingsfællesskabet
Tlf: 33470617
Email: hc@forhandlingsfaellesskabet.dk

Læs 'Sæt turbo på samarbejdet om et godt psykisk arbejdsmiljø'
Om SPARK og forliget

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for produktivitet og kvalitet i den kommunale sektor og for, at ledere og medarbejdere føler fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer.

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig brik til, at kommunernes ledere og medarbejdere kan løse kerneopgaven optimalt til gavn for borgerne

Et godt psykisk arbejdsmiljø bliver skabt på arbejdspladserne i tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem. En lokal dialog er derfor et vigtigt element, hvis der er udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. At skabe og opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø kræver således, at alle tager ansvar og bidrager.

Det gælder såvel ledelse og medarbejdere i hverdagen på arbejdspladsen, som i samarbejdet i MED-systemet/ arbejdsmiljøorganisationen.