Fremfærd Bruger

Fremfærd Bruger

Læs om de projekter, som Fremfærd Bruger arbejder med.

Af Fremfærd 11/01/2019

Fremfærd Bruger arbejder med kerneopgaverne omkring teknik og miljø samt kultur og fritid f.eks. på biblioteker, kulturhuse, musikskoler, svømmehaller, idrætsanlæg, park- og vej, natur og vand mv.

Nedenfor kan du læse mere om afsluttede og igangværende projekter i Fremfærd Bruger.

Igangværende projekter

Databaseret energidrift

Energieffektivisering er en vedvarende prioriteret dagsorden og  det tekniske servicepersonale spiller en afgørende rolle i både udviklingen og implementeringen af energirigtige og holdbare løsninger.

Nogle erfaringer fra kommunerne viser, at der kan være udfordringer i implementeringskæden, når det angår formidling af de databaserede indsigter til implementeringsleddet hos det tekniske servicepersonale. Samtidig kan der være udfordringer ved at bruge den databaserede viden til at skabe energirigtige adfærdsforandringer hos brugerne af de kommunale institutioner. Formålet er derfor :

  • At kortlægge de nuværende opgaver og det ansvar det tekniske servicepersonale har ved forskellige institutionstyper 
  • At undersøge perspektiver og udviklingspotentialer for medarbejdere i forhold til at bidrage til kommunens arbejde med bygningsdrift 
  • At finde gode måder at omsætte databaseret viden til adfærd i vedligeholdet og driften af de kommunale bygninger.
  • At finde metoder til at inddrage den viden det tekniske servicepersonale har i forhold til ejendomsdrift i implementeringsløsninger.
  • At udbrede kendskabet til effektive løsninger til energirigtig drift

Projektledelse: KL og FOA

 

 

Nye aktørroller i kommunale haller via genoptræning og forebyggelse

​​​​​​Projektets formål er, at udbrede kendskab til, hvordan genoptræning og forebyggelse kan foregå i et aktivt miljø i stedet for i et behandlingsmiljø. Dette skal være med til at sikre, at borgerne/brugerne i kommunerne øger brugen af hallerne til at imødekomme behovene i Det nære Sundhedsvæsen:

Projektet vil:

 

  • Synliggøre i praksis, hvordan kerneopgaven og de faglige og tværfaglige samarbejder kan udvikles, så hallerne kan anvendes til kommunal genoptræning og forebyggelse.
  • Sikre at det personale, der er tilknyttet hallerne, kan indgå i arbejdet med at fremme aktiviteter om genoptræning og forebyggelse for borgerne og dermed indgå i arbejdet med at højne folkesundheden og mindske uligheden i sundhed.
  • Skabe konkrete eksempler på, hvordan anvendelse af hallerne til genoptræning og forebyggelse kan indtænkes i kommunens strategier i Det nære Sundhedsvæsen

Projektledelse: KL og FOA

 

Renovation og mennesket bag kerneopgaven

Projektet retter sig både mod borgerne og samtidig mod udvikling af renovationsmedarbejdernes kompetencer. Projektet sigter mod at skabe et tættere samspil mellem borgere og renovationsmedarbejdere om den fælles opgave det er at sortere og indsamle affald.

Projektet skal undersøge og afprøve hvordan det samspil kan forbedres, og hvilke kompetencer det kræver af medarbejderne. Samtidig skal det rette sig mod borgerne gennem synlighed på skraldebiler, skraldespande, pjecer og sociale medier.

Projektledelse: KL og 3F

 

Afsluttede projekter

Fælles ejendomsdrift - udvikling og formidling

Projektet har til formål at arbejde videre i praksis med de fordele, ulemper og læringer, som det tidligere projekt "Fælles ejendomsdrift" udledte. Samtidig er det formålet at udvikle værktøjer, som kan anvendes af kommuner, som ønsker at arbejde med organisering af ejendomsdrift, og som ønsker at lade sig inspirere af det materiale, der er udviklet i det tidligere projekt. Dette projekt skal samtidig gøre kommunerne bedre i stand til at organisere ejendomsdrift, som tager højde for de måder at organisere på, som inddrager medarbejderne og som teoretisk giver de bedste måder at organisere på.

Projektet vil også skabe yderligere læring i forhold til organisatoriske modeller for organisering af ejendomsdrift, hvor ledelse og medarbejdere fortsat bibeholder og prioriterer en tværfaglighed med andre faggrupper, og som samtidig synliggør faggruppernes vigtighed i løsning af kerneopgaven.

Projektledelse: KL og FOA

 

Koblingskompetencer - Fra viden til praksis

Formålet med projektet er at skabe viden, gennem praksisforsøg, omkring hvordan de kommunale arbejdspladser kan arbejde med at styrke medarbejdernes kompetencer til at samarbejde tværfagligt om kerneopgaven.

Projektet bygger videre på den viden og de erfaringer, det tidligere projekt har bidraget med. Det skal samtidig give flere erfaringer med koblingskompetencer i praksis. En del af projektets formål er således at konkretisere og udvikle begrebet i praksis ud fra den viden, der er udviklet teoretisk.

Projektledelse: KL og FOA

 

Strategisk kompetenceudvikling af medarbejdergrupper på biblioteker

Projektet har til formål at identificere hvilke kompetencer, der er nødvendige for den samlede medarbejdergruppe, i relation til forskellige målgrupper og nye opgaver, bibliotekerne skal løfte. 
Målet er, at det enkelte bibliotek via konkrete redskaber, metoder og indsatser og nye tilgange bliver inspireret til at understøtte udvikling af nye kompetencer i medarbejdergruppen, som passer til de indsatser, brugergrupper og strategier, der arbejdes efter lokalt.

Projektledelse: KL, Forbundet Kultur og Information og HK 

 

Tillidsbaseret rengøring version 2

Fremfærd satte i 2016 gang i projektet Tillidsbaseret rengøring, der fokuserede på, hvordan rengøringsområdet kan få fokus flyttet fra detaljer og kontrol over på en større fleksibilitet. 

Siden det oprindelige projekts afslutning i 2019 har konceptet og den udviklede model for tillidsbaseret rengøring spredt sig til flere kommuner. Desuden har situationen omkring COVID-19 medført et naturligt fokus på rengøring, og flere af kommunerne giver udtryk for, at tillidsbaseret rengøring er en styrke i en situation, der kalder på en ekstra rengøringsindsats. Dette projekt har derfor til formål at samle op på og arbejde videre med de erfaringer og resultater, som kommunerne har gjort sig i forhold til arbejdet med tillidsbaseret rengøring.

Projektledelse: KL og 3F

 

 

Tillidsbaseret rengøring

Formålet med projektet er, at der skabes et overblik over og deles eksisterende erfaringer og resultater om, hvordan der kan styres og ledes tillidsbaseret på rengøringsområdet i kommunale organisationer. At projektets anbefalinger afprøves i praksis i en eller flere kommuner.  At erfaringerne fra projektet bruges som afsæt for at udarbejde pejlemærker for fremtidens styring på rengøringsområdet til inspiration for kommunale arbejdspladser. At projektets resultater og erfaringer bliver formidlet og spredt til kommunerne.

Projektledelse: KL og 3F

Projektet er relateret til Fremfærds bestyrelsesprojekt 'Mere kerneopgave mindre bureaukrati'.

Læs mere:

Rengøringsassistenter tog på kursus i samarbejde og god kommunikation

I tillidsbaseret rengøring kommunikerer vi via dialog frem for kontrolsystemer

Rengøringsassistenter: Nu er det legalt at springe en gulvvask over og bruge vores faglige dømmekraft

Rengøring skal være en tillidssag

I Silkeborg handler rengøring om dialog og tillid

Tillidsbaseret rengøring giver bedre kvalitet og færre sygedage

Rengøringsteam er integreret i skolens personale: Vi skal være synlige

 

 

Fælles ejendomsdrift

Projektets overordnede formål er i denne sammenhæng at skabe ny viden om fælles ejendomsdrift. Det er samtidig at undersøge, hvilke muligheder de relevante faggrupper har for at udvikle et meningsfuldt fagligt fællesskab, såvel indenfor en fælles ejendomsdrift som udenfor.

Projektledelse: KL og FOA

Læs mere: 

Gå til siden Fælles ejendomsdrift

 

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Projektet skal bidrage til et stærkere kommunalt tilbud til nye og nuværende brugere. Det skal skal ske ved en målrettet indsats ift. at bidrage til sygdomsforebyggelse hos endnu flere borgere og bidrage til sygdomsbehandling i form af rehabilitering af kronikere. Projektet skal også bidrage til en udvikling af det tværfaglige samarbejde mellem faggrupperne i en bredere forstand og en udvikling af kerneopgaven og faglighederne på området.

Projektledelse: KL og FOA

Projektet har udgivet et inspirationskatalog, som du kan finde her.

Læs også: Brobyggeren i Aalborg: Sundhed handler om at banke på borgerens dør

 

Kommunal pulje til projekter som anvender tværfaglighed og/eller brugerinddragelse til at skabe bedre løsninger

Det overordnede formål med puljen er at understøtte kommunale projekter, hvor tværfaglighed og/ eller inddragelse af brugerne er grundstenen i at finde eller implementere nye løsninger, som skaber merværdi for brugerne.

Projektledelse: KL og 3F

Læs mere om de 11 støttede projekter i kommunerne på siden 'Tværfaglighed og brugerinddragelse'

 

Styrk fagligheden på tværs gennem kompetenceudvikling

Projektet har flere formål: At analysere, afdække og konkretisere begrebet ”koblingskompetencer”, herunder om der er sektor/fagspecifikke varianter, og hvordan koblingskompetencer adskiller sig fra andre begreber fx relationel koordinering og tværfagligt samarbejde. At undersøge, om der i særlig grad er fremmere/”hæmmere organisatorisk og styringsmæssigt. At analysere og vurdere, hvad der er gode, mulige læringsrum både i forhold til uddannelser og på arbejdspladsen.

Projektledelse: KL og FOA

Projektet har udgivet forskningsrapporten 'Koblingskompetencer - et begrebsligt indkredsningsforsøg'

Læs mere:

Vi skal lære at respektere hinandens faglighed og være fælles om noget mere

Forskere dykker ned i begrebet koblingskompetencer

Bliv klogere på et nyt begreb: Download pjece om koblingskompetencer

Forskere: Koblingskompetencer er The Missing Link til tværfagligt samarbejde

 

Teknologi og Tillid

Projektet skal give inspiration til de kommunale entreprenørenheder til, hvordan teknologi kan bruges til at understøtte deres arbejde med at opnå en effektiv ressourceudnyttelse til gavn for brugerne. Der skal gives inspiration til, hvordan man via en kortere kommunikationsvej fra bruger
til medarbejder kan få en hurtig og effektiv opgaveløsning.

Projektledelse: KL og 3F

Projektet har udgivet rapporten 'Hvordan teknologi og tillid fremmer trivsel og kvalitet på arbejdet' samt inspirationsmaterialet 'Kom godt igang - udviklingsværktøj om ny teknologi'.

Læs også:

Teknologi giver bedre dokumentation

Her har de glæde af digitale løsninger: Vi sparer tid

 

 

Samskabelse på den gode måde

Projektet skal give en bedre og bredere forståelse af begrebet samskabelse og det at kunne opgaveudvikle i forhold til den offentlige velfærd. Projektet handler således om at konkretisere og udvikle begrebet.

Projektet afholdt en konference om samskabelse i praksis i marts 2017. Find oplæg og materiale fra konferencen her. 

Læs også: 

Kontanthjælpsmodtagere udvikler kerneopgaven

 

 

Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet

Projektet har til formål at afdække, hvilke kompetencebehov udviklingen skaber på landets biblioteker samt forslag til, hvilke ledelsesinitiativer det peger på. Og at 
udvikle et ”hjælp-til-selvhjælps”-materiale, der kan anvendes i kommunerne/på bibliotekerne til afholdelse af eksempelvis temadage og kursusforløb.

Projektledelse: KL og HK Kommunal

 

 

 

Deltagere i Fremfærd Bruger

Karoline Amalie Steen Formand for Fremfærd Bruger, Kontorchef KL

Lone Skov Hansen Næstformand for Fremfærd Bruger, Forhandlingssekretær, 3F

Morten Hofmann Rytter Konsulent, 3F

Thomas Brücker Sektornæstformand, FOA

Jeanette Bossen Konsulent, FOA

Henrik Høy-Caspersen Formand, Halinspektørforeningen

Lisbeth Barkholt Hansen  Konsulent, HK Kommunal

Tine Segel Formand, Forbundet Kultur og Information

Sara Røpke Kontorchef, KL

Kim Dawartz Centerchef, Næstved Kommune

Mads Kamp Hansen  Planlægningschef, Københavns Kommune

Henrik Schou Zacho Biblioteks- og Fritidschef, Holstebro Kommune